پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۵ دفاع:
۳۶۳۹ شناسه:
قدرت اله طلايي دانشجو:
ارائه مدل توسعه منابع انساني شايسته محور در صنعت خودرو سازي ايران (مطالعه موردي ايران خودرو) عنوان فارسي:
Presenting a Competent-Based Human Resource Development Model in the Iranian Automotive Industry (Case Study of Iran Khodro) عنوان انگليسي:

امروزه رابطه توسعه منابع انساني با توسعه اقتصادي به روشني مشخص شده است عملا هيچ دولتي يا سازماني وجود ندارد كه به اهميت توسعه منابع انساني پي نبرده باشد. به عقيده علامه و همكارانش همه رهبران سازمان ها بايد در توسعه منابع انساني شركت كنند نتايج برنامه هاي توسعه منابع انساني عبارتند از: افزايش بهره وري ، سود ، پاسخ به بازار، دسترسي سازمان به نيروي كار فعال(علامه و ديگران ، 2012). بنابراين فعاليت هاي توسعه منابع انساني در هر سازماني از اهميت ويژه اي برخوردار است. سازمان هايي كه تلاش مي كنند تا در كلاس جهاني فعاليت كنند براي اينكه بتوانند به درستي به اين سطح برسند، به كاركنان توسعه يافته بيش از ديگران نياز دارند. از طرفي به عقيده سرن و همكارانش چارچوب شايستگي ابزاري است كه صلاحيت هاي لازم افراد را به منظور محدود كردن چالش هاي موجود كنوني و حمايت از توسعه پايدار تعيين مي كند.(سرن و ديگران،2019) بنابراين وجود كاركنان شايسته در رده هاي مختلف سازماني بعنوان مهم ترين عامل دوام و پايداري يك نظام اداري و حكومتي همواره مورد توجه مديران و پژوهشگران حوزه علوم اداري و سازماني بوده است. در زمينه توسعه منابع انساني در صنعت خودرو سازي پژوهش هايي انجام شده به طور مثال حقاني و همكاران در سال 1397پژوهشي با عنوان سنجش سرمايه هاي فكري به منظور توسعه منابع انساني در شركت هاي خودرو سازي، انجام دادند. فيروزآبادي و همكاران در سال 1396 پژوهشي با عنوان شناسايي ابعاد توسعه مديران در شركت هاي طراحي مهندسي: مورد مطالعه: شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو( انجام دادند.اما اين پژوهش ها با رويكرد شايستگي انجام نشده است.

چکيده:

توسعه منابع انساني، شايسته محور، صنعت خودرو سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر عباس نرگسيان استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.