پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۶۳۶ شناسه:
عسل ابراهيم ازناوي دانشجو:
بررسي مقايسه اي امواج مغزي بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي در سه نوع شستشو ، وارسي و ترديد عنوان فارسي:
Distinct brain waves correlates of washing T checking and doubt symptoms subtypes in obsessive compulsive disorder . An EEG study عنوان انگليسي:

اختلال وسواس فكري عملي (OCD) اختلال شايعي است . مطالعات مختلفي وجود پايه هاي زيستي براي اين اختلال را تاييد كرده اند اما مطالعات بسيار كمي وجود دارد به صورت كمي الكتروانسفالوگرافي (qEEG) اين اختلال را در سطح ساب تايپ هاي مختلف آن مورد بررسي قرار داده باشد . هدف مطالعه حاضر اين بود كه با استفاده از مطالعه EEG تفاوت ها و يا شباهت ها را در امواج مغزي اين بيماران در سه نوع شستشوي مكرر ، وارسي كردن و شك و ترديد به طور كلي مورد بررسي قرار دهد . روش اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي بود كه در آن نمونه اي شامل ۸۰ نفر از بيماران مبتلا به OCD از بين مراجعه كنندگان به كلينيك اعصاب و روان آتيه درخشان ذهن انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند . امواج عاري از آرتيفكت تحليل گرديد و توان مطلق باندهاي آلفا ، تتا ، دلتا و بتا در نواحي مختلف به دست آمد .

چکيده:

اختلال وسواس فكري عملي ، OCD ، توان مطلق ، الكتروانسفالوگرافي ، EEG

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ساناز خمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.