پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۶۲۳ شناسه:
سهيل لايزالي دانشجو:
مدل‌سازي عددي رشد ترك ماتريس در چندلايه‌هاي كامپوزيتي تحت تنش‌هاي رطوبتي صفحه‌اي عنوان فارسي:
Numerical modeling of matrix cracking evolution in laminated composites subjected to in-plane hygrothermal stresses عنوان انگليسي:

در اين پژوهش، مدل سازنده‌اي كه براي پيش‌بيني رفتار آسيب چندلايه‌هاي كامپوزيتي با الياف بلند شامل ترك‌هاي عرضي در ماتريس ارائه شده بود، براي تنش‌هاي رطوبتي توسعه مي‌يابد. اين مدل در گذشته كاهش سفتي چندلايه‌هاي كامپوزيتي را كه به‌سبب وجود ترك‌هاي عرضي در ماتريس آن‌ها، درحالي‌كه تحت تنش‌هاي صفحه‌اي قرار دارند پيش‌بيني مي‌نمود. مدول اين چندلايه، تابع چگالي ترك تك‌لايه‌هاي خود مي‌باشد كه تك‌به‌تك تحت بررسي قرار مي‌گيرند. تابع فعال‌سازي ترك، برحسب نرخ آزادسازي انرژي كرنشي محاسبه شده، و در اين‌جا توسط الگوريتمي كه فرايند همگرايي براي اين تابع را سرعت مي‌بخشد ارزيابي و برحسب كرنش‌هاي اعمالي بر آن چندلايه با استفاده از رويكرد مكانيك شكست پيش‌بيني مي‌شود. برخلاف مدل‌ها و روابطي كه از تئوري پلاستيسيته الهام گرفته شده‌اند، اين مدل نيازي به پارمترهاي اضافي براي محاسبه تابع پيشرفت آسيب، و در پي آن، نيازي به انجام آزمايش‌هاي بيشتر ندارد.

باتوجه به اهميت اثرات رطوبت بر چندلايه‌هاي كامپوزيتي پايه پليمري، اين مدل تحليلي، كه براي چندلايه‌هايي با ترتيب لايه‌اي دلخواه اما متقارن، شبيه‌سازي شده بود، در اين پژوهش براي دربرگرفتن اين تنش‌ها، بازنويسي مي‌شود. در اين پژوهش، در فصل اول به كليات، اهميت موضوع و فرضيات مي‌پردازيم. در فصل دوم به پيشينه تحقيق و مدل‌هايي كه در گذشته ارائه شده‌اند خواهيم پرداخت. در فصل سوم، شرايط حاكم و فرضيات را به‌صورت گسترده بيان نموده و به بيان روابط لازم مي‌پردازيم. در انتهاي اين فصل اشاره‌اي كوتاه به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش خواهيم داشت؛ سپس به بيان روش‌هاي رياضي مورد استفاده در فرايند تحليل مي‌پردازيم. در فصل چهارم، نتايج به‌دست آمده از اين مدل را با روابط تجربي موجود در مقالات معتبر مقايسه نموده و مورد بحث قرار خواهيم داد. و در انتها، در فصل پنجم، پس از جمع‌بندي نتايج، پيشنهادهايي در خصوص توسعه اين مدل ارائه مي‌دهيم.

چکيده:

ترك عرضي، تحليل المان محدود، تحليل حرارتي/ رطوبتي، مكانيك آسيب گسسته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي حقيقي يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.