پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۳ دفاع:
۳۶۲۲ شناسه:
ليلا فراهاني دانشجو:
بررسي ۱۲ هفته تمرين تناوبي پرشدت بر مقادير MURF۱ و FOXO۱ در رت هاي نر سالمند عنوان فارسي:
Comparision of 12 weeks of high intensity interval training on FOXO1 and MURF1 on aged rats عنوان انگليسي:

عضله اسكلتي يك بافت پويا است كه كه تقريباً 40٪ از توده بدن (BM) را تشكيل مي دهد و بزرگترين منبع پروتئين بدن با ميزان گردش پروتيين 1-2 درصد در روز مي باشد. فعاليت ورزشي در پژوهش هاي علمي اغلب شامل متغير هاي تغيير پذير است. اين متغيرها شامل : ماهيت ( استقامتي در مقابل مقاومتي تكرار، شدت و مدت جلسه تمريني است . از طرفي فعاليت ورزشي به طور بالقوه بوسيله انقباض عضله اسكلتي، هومئوستاز را بر هم مي ريزد.سازگاري هاي ناشي از تمرين بوسيله ي تغييرات در : پروتئين هاي انقباضي وعملكردشان، عملكرد ميتوكندريايي، تنظيم متابوليكي، سيگنالينگ درون سلولي و پاسخ هاي رونويسي منعكس مي شوند

چکيده:

Key words: Aging , Exercise , MURF1, FOXO1

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا پورنعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر رواسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.