پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۳ دفاع:
۳۶۱۶ شناسه:
منصوره سادات نخلي دانشجو:
بررسي 12 هفته تمرين تداومي برمقادير murf1 وfoxo1 در رت هاي نر سالمند عنوان فارسي:
Comparison Of 12 Weeks Of Continues Training On foxo1 and murf1 on Aged Rats عنوان انگليسي:

عضله اسكلتي يك بافت پويا است كه كه تقريباً 40٪ از توده بدن (BM) را تشكيل مي دهد و بزرگترين منبع پروتئين بدن با ميزان گردش پروتيين 1-2 درصد در روز مي باشد. فعاليت ورزشي در پژوهش هاي علمي اغلب شامل متغير هاي تغيير پذير است. اين متغيرها شامل : ماهيت ( استقامتي در مقابل مقاومتي تكرار، شدت و مدت جلسه تمريني است (1). از طرفي فعاليت ورزشي به طور بالقوه بوسيله انقباض عضله اسكلتي، هومئوستاز را بر هم مي ريزد (1). اخيرا به كارگيري تلاش هاي با حداكثر سرعت دويدن وهمچنين با شدت تمام ، هم در رشته هاي عملي و هم آزمايشگاهي پديدار شده است. (3) شركت در جلسات تمرين ورزشي سبب سازگاري هاي سيستم فيزيولوژيكي و افزايش كارايي و ظرفيت بدن مي شود. اين تغييرات تا حد زيادي به شدت و مدت جلسات تمريني، نيرو يا بار كار تمريني و يا سطوح پايه آمادگي بستگي دارد(1). عضله اسكلتي بافتي است فعال كه به شدت و نوع فعاليت هر دو پاسخ مي دهد(2).

سازگاري هاي ناشي از تمرين بوسيله ي تغييرات در : پروتئين هاي انقباضي وعملكردشان، عملكرد ميتوكندريايي، تنظيم متابوليكي، سيگنالينگ درون سلولي و پاسخ هاي رونويسي منعكس مي شوند (1). تاكنون مكانيزم هاي مولكولي گسترده اي كه متاثر از سازگاري به تمرين ورزشي هستند شناخته شده اند، اين مكانيزم ها شامل تغييرات تدريجي در ميزان بيان پروتئين ها و فعاليت آنزيم هاي سلولي مي باشند (1).

عضله اسكلتي با توجه به فرايندهاي آپوپتوتيك ، ساختار چند هسته اي هايش و همچنين محتواي ميتوكندريايي منحصربفرد است. تفاوت هاي همراه با آپوپتوزيس به عضله و يا نوع تار وابسته است (3). آپوپتوزيس، شكل بسيار كنترل شده مرگ سلولي است كه بوسيله ي رخداد هاي مولكولي، بيوشيميايي و ريخت شناسي ويژه مشخص مي شود، همچنين براي توسعه نرمال ارگانيسم هاي چند سلولي ضروري است و در انتقال سلولي بافت هاي افراد سالم بزرگسال شركت مي كند(4). يكي از ژن هاي موثر بر تنظيم تكثير سلولي و تنظيم تار عضلاني FOXO مي باشد (7). محصول اين ژن پروتئين هاي FOXO1 ، FOXO3 ، FOXO4 و FOXO6 است كه در پستانداران بيان مي شود(8). FOXO1 بر تنظيم مرگ برنامه ريزي شده سلول و همچنين تنظيم نوع تار عضلاني اثر مي گذارد(7). پژوهش هاي اخير نشان داده اند كه FOXO1 در سازگاري عضله اسكلتي به فعاليت ورزشي شركت مي كند. از سوي ديگر بسياري از سؤالات مربوط به تنظيم آتروفي عضلات هنوز پاسخي ندارند. در ميان E3 هاي شناخته شده ، تنها تعداد معدودي از آنها ويژه عضلات هستند و در هنگام كاهش عضلات تنظيم مثبت دارند. (5) بيان شده است كه درعضله اسكلتي E3 ubiquitin ligase MuRF1 در آتروفي عضلات اسكلتي مهم است. از آنجا كه MuRF1 پروتئين هاي ساركوميريك ساختاري را نشان مي دهد و تخريب آنها را از طريق UPS آغاز مي كند ، سطح بيان آن اغلب به عنوان نشانگر آپوپتوزدر عضلات اسكلتي استفاده مي شود. پژوهش حاضر به بررسي 12 هفته تمرين تداومي بر مقادير foxo1a و murf1 در رت هاي نر سالمند مي پردازد.

چکيده:

سالمندي، فعاليت ورزشي، FOXO1 ، MURF1

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.