پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۶۱۵ شناسه:
كلارا مقربيان فرد دانشجو:
شناسايي، تبيين و اندازه گيري مولفه هاي شفافيت مالي بانكها ( مورد مطالعه پست بانك ايران ) عنوان فارسي:
Identifying, explaining and measuring the components of banks' financial transparency (Case Study post Bank of Iran) عنوان انگليسي:

سلامت مالي بانك ها موضوعي است كه در اين سال ها بارها مورد بحث و ترديد كار شناسان قرار گرفته است. فقدان يك سيستم شفاف مالي، عدم ارائه صورت هاي مالي دقيق و نبود چارچوب ها و زيرساخت هاي قانوني كه بتواندوضعيت كنوني سيستم بانكي را تشريح كند؛ باعث شده ترديدها درباره چگونگي عملكرد بانك ها و ميزان سوددهي واقعي و كفايت سرمايه آنها بيش از پيش افزايش يابد. يكي از مشكلات شبكه بانكي و منجمله پست بانك ايران عدم روشن بودن ابعاد و مولفه هاي اثر گذار بر شفافيت مالي مي باشد كه همواره از سوي مديران ارشد بانك ها مورد تاكيد و مداقه قرار گرفته است لذا به دليل اهميت و ضرورت موضوع ، طراحي مدل ارزيابي شفافيت مالي خاص بانكها متناسب با

معيارهاي عملكرد بانكي مي باشد.

سوال و مسئله كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه مولفه ها موثر بر شفافيت مالي در بانكها كدامند؟

به منظور تحقق هدف مذكور شناسايي و تبيين و اندازه گيري مولفه هاي موثر شفافيت مالي در دستور كار مديريت ارشد پست بانك ايران قرار گرفته است كه عنوان موضوع تحقيق حاضر مي باشد .

در اين پژوهش برآنيم كه در راستاي شفاف سازي مالي بانكها ، شاخصها و مولفه هاي اصلي و چه بسا جديدي كه قبلا مطرح نبوده را شناسايي كنيم و به عنوان مورد كاوي مقادير آنها را در پست بانك ايران اندازه گيري و تاثيرا آنرا در شفافيت مالي پست بانك مورد سنجش قرار دهيم.

از آنجائيكه اين امر براي كليه بانكها و موسسات اعتباري قابل تعميم مي باشد ، اين پژوهش مي تواند كمك شاياني در شفاف سازي عملكرد شبكه بانكي و سهولت اعتماد ذينفعان و عموم مردم به بانك انتخابي خود نمايد.

چکيده:

شفاف سازي مالي ، شناسايي - تبيين - اندازه گيري - مولفه و معيار-پست بانك ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.