پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۶۱۳ شناسه:
تارا ساوجبلاغي دانشجو:
تبيين مفهوم شهر هوشمند در منطقه 12شهر تهران و برنامه ريزي جهت تحقق پذيري آن عنوان فارسي:
Explaining the concept of smart city and planning for its realization Research sample: District 12 of Tehran Municipality عنوان انگليسي:

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ عنوان خاستگاه ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ نظريه‌پردازان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ بوده است.‫ ﻓﻀﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻬﺮ، انسان‌هاي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ را ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و نارسايي‌ها در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪ‬ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺻﻼح و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎيﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮي وادار ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. در ﻫـﺰاره ﺳـﻮم، ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان عمده‌ترين ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬـﺎن ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ‫ﻧﺎﺷﯽ از آن‌چنان ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺠﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ بي‌توجهي ﺑﻪ آن، اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد مي‌آورد و ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي فناوري‌هاي ﻧـﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را در ‫عرصه‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽنمي‌توان ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

همچنين شهرها در جهان امروز با چالش‌هايي مواجه‌اند كه ناشي از دگرگوني‌هاي حاصل از پيشرفت علم، صنعت و طرح نيازهاي جديد سازماني و اجتماعي مي‌باشد. لازم است كه برنامه‌ريزي شهري به‌نوعي به بازنگري و بازانديشي در اقدامات خود متناسب با پيشرفت فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات روي آورد، در اين ارتباط «الگوي شهر هوشمند» براي توسعه شهرها در جامعه اطلاعاتي است. شهر هوشمند با حمايت فعاليت‌هاي شهري در محيط مجازي، راهكار مناسب براي حل مسائل شهري امروزي بوده است و بي‌شك، دسترسي به فناوري‌هاي هوشمند مي‌تواند نقش بسيار مهمي در بهبود وضعيت زندگي شهروندان داشته باشد. شهرهاي هوشمند نتيجه برهمكنش‌هاي ميان شهروندان، نهادها و كاركردهاي شهري با استفاده از اطلاعات و فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشند. افزايش جمعيت شهري و تغييرات هرم سني، افزايش روند شهرنشيني، تغييرات زيست‌محيطي و قطبي شدن رشد اقتصادي، معضلات ترافيكي و افزايش تقاضا براي مصرف انرژي، حركت به سمت الگوي شهر هوشمند را اجتناب‌ناپذير ساخته است. پس شهر هوشمند، شهري براي حفاظت محيط‌زيست، نوآوري و عامل شتاب‌ و تغيير است و همچنين شكل‌دهي شهر توسط شهروندان و چگونگي كمك به توسعه شهري مي‌باشد. در ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، از دهه 1340، شهرنشيني ابعاد تازه‌اي به خود گرفته و رشد شتابان شهرنشيني آغاز شده است.

شهر تهران نيز به عنوان هسته مركزي كشور، ماهيت كلانشهري و حركت در روند جهاني شدن، عملكرد و نقش آن به عنوان پاينخت از اين قاعده مستثني نيست. همواره در حركت و روند سريع شهرنشيني با مشكلات و معضلات متعدد در زمينه‌هاي گوناگون از جمله حمل‌و‌نقل، محيط‌زيست، مصرف انرژي و افزايش سرعت جمعيت و عدم يكپارچگي در مديريت شهري و ... مواجه بوده است كه در اين ارتباط كاربست معيارها و شاخص‌هاي شهر هوشمند مي‌تواند به‌عنوان رويكردي نوين مؤثر واقع شود.

در سال‌هاي اخير با درك اجتناب‌ناپذيري استفاده از داده‌ها و اطلاعات جامع شهري با هدف ياري رساندن به تحقق شكل‌گيري مديريت و برنامه‌ريزي يكپارجه شهري، راه‌اندازي رصدخانه شهري كلانشهر تهران در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت. اين مركز تلاش دارد تا ضمن گردآوري، پايش و انتشار داده‌ها و اطلاهات جامع از منطقه كلانشهري، با كمك به نهادها و مديران شهري در تحقق شهر هوشمند و شهر مناسب زندگي در عصر اطلاعات ياري رساند.

در جهت دستيابي به مؤلفه‌هاي شهر هوشمند، با وجود فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي ذكر شده، به نظر كافي نمي‌رسند. از اين رو هدف پژوهش حاضر، بررسي و ارزيابي شاخص‌ها و معيارهاي شهر هوشمند در منطقه 12 شهرداري تهران (به عنوان منطقه پايلوت منتخب) و پس از آن برنامه‌ريزي جهت اجرايي شدن در اين منطقه مطالعاتي مي‌باشد.

چکيده:

شهر هوشمند، تحقق پذيري، منطقه ۱۲

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميثم بصيرت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.