پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۲/۱۹ دفاع:
۳۶۱۲ شناسه:
الناز حيدري دانشجو:
تحليل حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو بر مبناي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير عنوان فارسي:
The Analysis of car accident caused by car defect according to criminal liability for another act عنوان انگليسي:

يكي از عوامل مهم مرگ و مير در جهان حوادث ترافيكي ميباشد. صدمات جاني و مالي، آثار سو اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در جوامع بشري به همراه داشته است. در كشور ما نيز اين مساله به صورت يك معضل و مشكل در آمده است. با افزايش حجم حوادث ترافيكي در دهه اخير، پيشگيري از حوادث ترافيكي يكي از مسايل مهم جهاني در تقويت امنيت عمومي به شمار مي‌رود. مقامات دولت و جامعه براي بهبود اثربخشي پيشگيري از حوادث ترافيكي تلاش همه جانبه‌اي ايفا مي‌كنند.تحقيقات متعددي براي مقابله با اين مشكل در زمينه‌هاي علوم رفتاري و آماري انجام گرفته است، تا فرصت‌هاي ارزشمندي را براي كاهش تخلف ايجاد نمايد. تا بتوان سياست هاي كنترل حوادث ترافيكي را تغيير داده و با تقويت برنامه‌هاي پيشگيرانه نرخ مرگ و مير را در جامعه كاهش داد.

همان طور كه در متن پايان نامه مستنداً آمده است توسط مسوولين پليس راهنمايي و رانندگي ايران ميزان مرگ و مير و صدمات بدني و خسارات مالي ناشي از آن در سال 1397 برابر است با حدود 17 هزار مرگ و مير ناشي از اين حوادث كه با توجه به سخنان مسوولين و آمار اخذ شده از خبرگزاري‌ها و بررسي صدها پرونده مربوط به حوادث رانندگي مي توان گفت علت اصلي حدود 7 تا 10 درصد از اين آمار مربوط به حوادث رانندگي ناشي از نقص فني خودرو محسوب مي گردد. با توجه به آمار اعلامي اهميت اين موضوع به وضوح آشكار مي‌گردد. بديهي است كه متاسفانه كشورمان در اين مورد حمايت قانوني چنداني از مصرف كنندگان خودرو نداشته و بر همين اساس بنده پايان نامه ام را به اين موضوع اختصاص داده ام.

به اين منظور مباحث اين پايان نامه را در ابتدا به ابعاد مسووليت كيفري ناشي از فعل غير به شركت هاي خودروسازي به عنوان يك شخصيت حقوقي، توصيف شخصيت حقوقي، آثار و ضمانت اجراهاي اين قبيل شركت‌ها و تحليل مباني رابطه سببيت در اين شركت‌ها كه هركدام در سر فصل‌هاي جداگانه تنظيم گرديده است، اختصاص داده شد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته؛ از ديدگاه اينجانب به عنوان پژوهشگر و نگارنده پايان نامه حاضر مي توان در صورت وجود شرايط لازم براي شركت هاي خودروسازي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير را در نظر گرفت. اين در حالي است كه سعي شده است، مطلب گفته شده را با توجه به داده‌هاي كتابخانه‌اي و با تجزيه و توصيف مفاهيم و مباني حقوقي و تجزيه و تحليل علمي داده‌ها به اثبات ديدگاه فوق دست يافت. بديهي است با توجه به شرايط و موقعيت و مصالح حكومتي، مي توان مجازات هاي مالي و غيرمالي را نسبت به شركت‌هاي خودروسازي مقصر اعمال نمود.

چکيده:

مسووليت كيفري ناشي از فعل غير، اشخاص حقوقي، استانداردهاي توليد خودرو، شركت‌هاي خودروسازي، حوادث رانندگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامحسين الهام استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.