پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۶۱۰ شناسه:
محمد جواد داودي ديوكلائي دانشجو:
نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه عمليات بالادستي نفت و گاز عنوان فارسي:
legal system of remedy in breach of foreign oil/gas upstream investment agreements عنوان انگليسي:

خصيصه ارزشمندي كالاهاي هيدروكربوري، محدوديت منابع دولت هاي ميزبان و انگيزه سودآوري شركت هاي سرمايه گذار طرفين يك قرارداد سرمايه گذاري(دولت ميزبان و سرمايه گذار) را در چهارچوب ايجاد منفعت متقابل تحت يك قرارداد سرمايه گذاري بين المللي براي اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز حول يك قرارداد بين المللي در كنار هم قرار مي دهد. ارزش بي بديل اين طلاي سياه، ماهيّت اين قرارداد بين المللي و همچنين رفتار طرفين به قدري از اهمّيت و حساسيّت برخوردار است كه به دليل كثرت حدوث اختلاف، اصالت التزام به قرارداد به تدريج جاي خود را به اصالت نقض قرارداد داده است. عوامل قهري و ارادي بسياري در نقض متصّور است كه وقوع آن را گاه اجتناب ناپذير مي سازد. نقضي كه وقوع يا حدوث آن، خساراتي را ايجاد مي نمايد كه نبايد بلاجبران باقي بماند. به هر حال غير قابل گريز بودن نقض، محقّق بودن ورود خسارت، نبايد شرايطي را پديد آورد كه قسمي از خسارات، احصاء نشده و يا جبران نشده باقي بماند. بررسي نقض، دلايل و آثار آن و واكاوي خسارات و زيان ها، راه را براي شناسايي جبران ها هموار ميسازد. حتي پيشگيري از وقوع نقض را به ارمغان مي آورد و بديهي است كه پيشگيري بهتر از جبران و اصلاح خواهد بود. نقض، خسارت و جبران در اين رساله با اختلال در روند اجراي قراداد، بر هم خوردن انتظارات و بازگرداندن به وضع سابق گره خورده است. از اين رو ميتوان با شناخت بهتر نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي بالادستي نفت و گاز و درك صحيح از خسارات ، كاراترين و موثرترين، فوري ترين، جامع ترين و عادلانه ترين نحوه جبران را شناسايي نمود. بررسي اجزاء نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز در يك مدل جامع الاطراف صورت مي پذيرد. نظام حقوقي كه در آن طرق جبران، منحصر به پرداخت خسارت نيست، نقض از سوي هر كي از طرفين يا هر دو آن ها صورت مي پذيرد، تعهدات انواع قراردادهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز بايد يكپارچه سازي شود و در تمام مراحل از حقوق داخلي، حقوق بين الملل عرفي، اصول قراردادهاي اروپايي، اصول قراردادهاي تجاري، قواعد سرمايه گذاري و توافقنامه هاي دو يا چند جانبه، دكترين حقوقي و قواعد فقهي و عرف حاكم بر صنعت نفت و گاز براي الگو سازي استفاده گردد. اين رساله درصدد ارائه چنين نگاه سيستماتيكي به نقض، خسارت و جبران در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي بالادستي نفت و گاز است.

چکيده:

قراردادهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز، نقض، خسارت و جبران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود باقري استاد مشاور:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۷ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي جعفر نوري يوشانلوئي و محمد جواد داودي مازندراني مطالعه بسترهاي زمينه ساز نقض در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي بالادستي نفت و گاز داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.