پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۰۹ شناسه:
علي نظري دانشجو:
بهره برداري از شخصيت و اطلاعات اشخاص مشهور در بازي هاي رايانه اي عنوان فارسي:
Exploitation of Personality & Information of Celebrities in Video games عنوان انگليسي:

امروزه در عرصه جهاني، استفاده از اشخاص مشهور در بازي‌هاي رايانه‌اي گسترش يافته است. شركت‌هاي بازي سازي و ناشران بازي، همواره تلاش داشته اند تا به اين وسيله، بر جذابيت بازي خود افزوده و مخاطبين بيشتري جذب نمايند. اين موضوع جنبه تبليغاتي نيز براي بازي‌ها به همراه خواهد داشت و نهايتاً منجر به فروش بيشتر خواهد شد. حال مسأله اين است كه آيا سازندگان و ناشران بازي‌هاي رايانه‌اي بايد براي چنين استفاده اي، از اشخاص مشهور كسب اجازه نمايند؟ به عبارت ديگر، آيا استفاده بدون اجازه از هويت اين اشخاص در بازي‌هاي رايانه‌اي، منجر به مسئوليت سازندگان و ناشران بازي‌ها خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بايد ديد نظام‌هاي حقوقي چه رويكرد قانوني براي جلوگيري از اين موضوع در نظر گرفته اند. به منظور پاسخ به پرسش‌هاي فوق، رويكرد دو نظام حقوقي آمريكا و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تلاش شد تا با مقايسه آنان با نظام حقوقي ايران، خلأ‌هاي آن مشخص گردد. با مطالعات صورت گرفته در نظام حقوقي آمريكا مشخص شد اين نظام، واجد يك حق اختصاصي به نام «حق جَلوَت» است، تا بدين طريق بتواند از بهره برداري‌هاي غير مجاز ديگران از هويت اشخاص مشهور جلوگيري كند. همچنين در اين نظام، قانوني موسوم به «قانون لَنهام» وجود داشته كه با در نظر گرفتن هويت اشخاص مشهور به عنوان يك علامت تجاري، از آنان ذيل حقوق علائم تجاري محافظت مي‌نمايد. در نظام حقوقي انگلستان نيز نهادي به نام «پسينگ آف» وجود داشته است كه با توسعه و تفسير موسع آن توسط رويه قضايي، امكان محافظت از حسن شهرت اشخاص مشهور را فراهم كرده است. اما در نظام حقوقي ايران، نهاد اختصاصي براي اين موضوع وجود ندارد. لذا اين پايان نامه تلاش داشته است تا با تمسك به نهاد‌هاي حقوقي موجود مانند حقوق شخصيت، حقوق مالكيت فكري، قاعده دارا شدن بلاجهت و همچنين حقوق مصرف كنندگان، راه كار‌هاي مناسبي را براي حمايت از هويت اشخاص مشهور بيابد. نهايتاً اين نتيجه حاصل شد كه براي چنين هدفي، نهاد‌هاي موجود براي تحقق اين هدف بسنده نبوده و نياز به تصويب قانون در اين زمينه به شدت احساس مي‌شود. به همين منظور، متن ماده ‌اي جهت تصويب پيشنهاد شده است. اما تا پيش از وضع مقرره خاص در ارتباط با اين موضوع، به رويه قضايي پيشنهاد شده است تا ذيل چتر نهاد‌هاي حقوقي فعلي و تفسير موسع آنها، از حقوق اشخاص مشهور در برابر بهره برداري‌هاي تجاري در موضوعات مختلف، از جمله بازي‌هاي رايانه‌اي، محافظت نمايد.

چکيده:

حق جلوت، قانون لنهام، پسينگ آف، اشخاص مشهور، بازي‌هاي رايانه‌اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس ميرشكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.