پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۶۰۷ شناسه:
جمشيد عسگررمكي دانشجو:
مباني قائم مقامي ورثه واحكام آن عنوان فارسي:
Vertical Principles of Inheritance and Its Rules عنوان انگليسي:

قائم مقامي،يك اصطلاح حقوقي است كه از حقوق غرب به حقوق ايران راه يافته است ومعادل فرانسوي آن -Ayan cause –Ayan droit يا subrogation مي باشد. اين اصطلاح نخستين باردر ماده 219 قانون مدني استعمال شده است. وبعدا" در قوانين آئين دادرسي مدني وتجارت وقوانين متعدد ديگر استعمال شده است. به رغم شيوع اين عنوان، مفهوم، ماهيت، واحكام آن در حقوق ايران روشن نيست.

سوال اساسي آنست كه ماهيت ومفهوم قائم مقامي چيست؟ آيا نوعي نماينــــــدگي ونيابت است يا با آنها

متفاوت است. مباني نظري قائم مقامي درحقوق غرب چيست وآيا آن مباني درحقوق ايران وجود دارد يا خير؟ درغرب قائم مقامي را ادامه شخصيت فرد(متوفي يا ناقل) مي دانند كه درورثه يا (منتقل اليه) تجلي پيدا كرده است. درآن نظام حقوقي ظاهرا"براي توجيه بقاي « ديون وتعهدات متوفي» ( تعهدات قراردادي وغير قراردادي) بعد از مرگ اين «نهاد» را ايجاد كردند. بر اين اساس بررسي مباني نظري اين«نهاد»درحقوق غرب وتحليل آن بايد بررسي شود كه آيا وجود اين نهاد درحقوق ايران نيز ضرورت دارد؟ آيا احكام وآثار قائم مقامي درحقوق ايران برمبناي نهاد شناخته شده حقوق اسلام، قابل توجيه نيست؟

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود كاظمي استاد راهنما:
دکتر حسن باديني استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن ايزانلو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.