پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۶۰۱ شناسه:
بهاره فدوي دانشجو:
قواعد عمومي حاكم بر سپرده گذاري در بازار سرمايه عنوان فارسي:
General rules governing deposition in the capital market عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه با توجه به تمايل اشخاص در كشورها، شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري يا تأمين منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري متفاوت مي‌باشد. نظام اقتصادي در كشورها بر دو پايه‌ي بازار پول و بازار سرمايه بنا نهاده شده است. لذا بانكها در بازار پول و بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه به وسيله‌ي نهادهاي مالي به عنوان واسطه، پس‌اندازهاي مردم را به سمت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري هدايت مي‌كنند. سپرده‌گذاري در بازار سرمايه از نظر ماهوي و هدف، مشابه با آنچه در بازار پول انجام مي‌گيرد، مي‌باشد و از نظر شكلي با يكديگر كمي متمايز مي‌باشند؛ لذا تأمين منابع مالي‌اي كه به وسيله جمع‌آوري وجوه از عموم در بازار سرمايه صورت مي-گيرد، با عنوان و نام سرمايه‌گذاري در اين بازار تلقي خواهد شد. پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي و توصيفي در خصوص سپرده‌‌گذاري در بازار سرمايه به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به ويژگي‌هايي كه اين بازار دارد از جمله شفافيت و رقابت منصفانه، امكان سرمايه‌گذاري هاي بلند مدت، تسهيل تأمين منابع مالي براي واحدهاي اقتصادي و ديگر ويژگي‌ها، نياز به هدايت پس‌اندازها به بازار سرمايه به شدت احساس مي‌شود. اين هدايت وجوه و پس‌انداز از طريق انجام معاملات به همراه تشريفات مطابق قانون با نمايندگي‌ نهادهاي مالي و به وسيله انواع اوراق بهادار صورت مي‌گيرد و لذا در برابر انعقاد معاملات، هريك از اشخاص درگير در فرآيند سرمايه‌گذاري، متناسب با قراردادهاي منعقده ميانشان، باتوجه به تعهداتي كه برعهده دارند، مسئوليت‌هايي خواهند داشت از جمله پرداخت وجه توسط خريدار و ارائه ورق بهادار از سمت فروشنده كه موظف به انجام آن مي‌باشند و در صورت عمل نكردن به آن، ضمانت اجراهاي مدني،كيفري و انتظامي مطابق مقررات موجود در بازار سرمايه در انتظارشان خواهد بود.

چکيده:

بازار سرمايه، بازار پول، نهاد مالي، سپرده‌گذاري، بورس اوراق بهادار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.