پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۶۰۰ شناسه:
فيروزه منصورخاني دانشجو:
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست فلزي با كنترل مورفولوژي بر پايه گرافن داپ شده جهت هيدروژناسيون انتخابي استيلن در حضور اتيلن عنوان فارسي:
Shape control metallic nano particles decorated on nitrogen doped graphene for selective acetylene hydrogenation in excess ethylene in olefin plant عنوان انگليسي:

در واحدهاي الفين پتروشيمي، جهت كاهش ناخالصي استيلن درجريان غني از اتيلن، هيدروژناسيون انتخابي استيلن توسط كاتاليزورهاي تجاري پالاديمي يا نيكلي بر پايه آلومينا انجام مي‌گيرد كه ميزان نسبتا كم گزينش‌پذيري و مشكلات فرايندي بعدي، نقطه ضعف آنها مي‌باشد.

در رساله حاضر، با روش لايه‌نشاني بخار شيميايي، از برش هيدروكربني ارزان قيمت و فراوان موجود در پتروشيمي به عنوان منبع كربني و اوره به عنوان منبع نيتروژن در دماي C°700 بر روي فويل مسي، گرافن داپ شده با نيتروژن با سطح ويژه بالا (m2/gr640 ) جهت استفاده به عنوان پايه كاتاليست توليد شد. سپس با روش سنتز پلي‌ال اصلاح شده، نانوكاتاليست پالاديم و پالاديم-‌ نقره با نسبت‌هاي مختلف بر پايه گرافن داپ شده با نيتروژن ساخته شد. آناليزهايBET،TEM ،RAMAN ، TGA، XRD،TPR ،XPS جهت شناخت ساختار پايه و نانوكاتاليست‌ها، انجام و تحليل ‌گرديد. با طراحي و ساخت سامانه راكتوري ويژه و خوراك مخلوط اتيلن/استيلن/اتان/هيدروژن(‌‌81‌‌:‌3/1‌‌:4/16‌:3/1درصد مولي)، كارايي نانوكاتاليست‌هاي سنتز شده با كاتاليزورهاي تجاري مقايسه گرديد. نانوكاتاليزور پالاديم- نقره بر پايه گرافن داپ شده با نيتروژن، كارايي بهتري از كاتاليزور تجاري Pd1-Ag6/α-Alumina ارايه نمود و در نانوكاتاليستPd1-Ag3/NG بيشينه تبديل استيلن98% و گزينش‌پذيري 9/94% نسبت به اتيلن مشاهده گرديد كه از حيث گزينش‌پذيري 5/12% بالاتر از كاتاليزور تجاري بود، درحالي كه ميزان تبديل استيلن تغيير محسوسي ننمود. در نانوكاتاليزور Pd1-Ag3/NG،‌ توزيع يكنواخت ذرات آلياژي 5-3نانومتري روي سطح گرافن داپ شده با نيتروژن، عملكرد همزمان انتقال الكترون از نقره به پالاديم و اثر مثبت انتقال الكترون از سطح گرافن به پالاديم، سبب دستيابي به بيشترين گزينش پذيري نسبت به اتيلن در واكنش هيدروژناسيون گزينشي استيلن مي‌گردد.

چکيده:

هيدروژناسيون انتخابي استيلن ، گرافن داپ شده، پالاديم، نانوكاتاليست، نانو آلياژ پالاديم-نقره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
دکتر عليمراد رشيدي استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد خواجه مندلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures Firozeh Mansourkhani, Alireza Badiei, Ali Morad Rashidi & Saeid Khajehmandali Value-added utilization of pyrolysis heavy distillate for the synthesis of nitrogen doped graphene with chemical vapor deposition بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.