پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۵۹۶ شناسه:
نعيمه بكشيري دانشجو:
نقش ويژگي هاي شناختي اجتماعي در نگارش آكادميك عنوان فارسي:
the contibution of socio cognitive features in academic writings عنوان انگليسي:

چكيده

اگرچه تحقيقات در زمينه نگارش و تدريس به درك مفهوم و ويژگي هاي نگارش در بستر اجتماعي و حرفه اي كمك شاياني كرده است، اما تحقيقات در مورد اجتماعي شدن متون به نگارش آكادميك يا مدلهاي جامعه شناختي نگارش آكادميك به مراتب كمتر مورد توجه واقع شده است. اين مطالعه با هدف بررسي تأثير ويژگيهاي نگارش علمي از ديدگاه شناختي اجتماعي دانش جويان ايراني EFL كه به طور بالقوه مي توانند در كيفيت نگارش آنان نقش داشته باشند ، انجام شده است. براي دستيابي به اهداف اين مطالعه ، در درجه اول ويژگي هاي (شناختي اجتماعي) مانند ( افعال مجهول (PV)، بند مكمل (CC) ، افعال تك كلمه (OWV) ، انتخاب كلمات (COW) ، خوشه ، دسته ها ، گروه هاي مختلف (CCB) ، Hedging Adverbs (ADV) ، افعال وجهي , (MV) ، تعديل كننده ها (MOD) ، عبارات واجد شرايط (QPH) ، عبارات شرطي (QCO) از طريق كتب دانشگاهي مشترك و مقالات مرتبط تعيين شد و سپس براي شناسايي اثربخشي ويژگي هاي شناختي اجتماعي 140 نمونه از نگارش آكادميك در زمينه EFL ، دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه پيام نور مطابق با واحدهاي جمله اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در نهايت بعد از تاييد روايي و اعتبار ويژگي‌هاي اجتماعي شناختي، طرح تركيبي تحليلي (فراواني ، رگرسيون و روابط) انجام شد. جهت توسعه الگوي بالقوه جامعه شناختي دانشگاهي و سهم اين ويژگيها در كيفيت نوشتارهاي دانشگاهي به كار گرفته شد. كاملاً به معيارهاي ارزيابي نوشتن بر اساس آيلتس بپردازيد. بنابراين ، مي‌توان ادعا كرد كه ويژگيهاي شناختي اجتماعي نوشتارهاي دانشگاهي از منابع مناسب انتخاب شده است.

برخي از ويژگيهاي اصلي شناختي اجتماعي كه به طور مستقيم مي تواند بر نمره ITELS نويسندگان دانشگاهي تأثير بگذارد (دستاورد موضوع، انسجام / همبستگي ، منابع لغوي و دقت گرامري) به عنوان مثال فعل يك كلمه و انتخاب كلمات هستند و برخي مانند hedging توسط نويسندگان دانشگاهي ناديده گرفته شده و كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. مي توان نتيجه گرفت كه نويسندگان دانشگاهي مي توانند كلماتي را كه در نوشتارهاي دانشگاهي و غير علمي به كار رفته اند را به درستي تشخيص دهند. سپس ، مي توان ادعا كرد كه در محيط هاي دانشگاهي كلمات علمي به درستي انتخاب مي‌شوند. از آنجا كه ، انتخاب كلمات ببه عنوان يكي از ويژگي هاي نگارش علمي به طور مستقيم با ويژگي هاي شناختي اجتماعي نوشتار دانشگاهي در ارتباط است.

چکيده:

نگارش علمي، ويژگي هاي اجتماعي شناختي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا عباسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۱۲ نشريه پژوهش هاي زبان شناختيدر زبان هاي خارجي دكتر سيد محمد علوي، دكتر غلام رضا عباسيان و نعيمه بكشيري ,ويژگي هاي نگارش علمي از ديدگاه شناختي اجتماعي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.