پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۵۹۴ شناسه:
ناهيد ذاكري دانشجو:
شناسايي عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم (مطالعه موردي: جزيره هرمز) عنوان فارسي:
Identifying the Environmental Factors Affecting on Performance of Nature Based Tourism Business / Ecotourism (Case Study: Hormoz Island عنوان انگليسي:

چكيده

هدف از اين تحقيق شناسايي عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي بوده و به لحاظ روش انجام تحقيق نيز، تحقيقي آميخته (كيفي و كمي) مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش فعا خبرگان حوزه اكوتوريسم شامل خبرگان دانشگاهي در اين حوزه و همچنين مالكين و مديران كسب و كارهاي حوزه اكوتوريسم هستند. در اين تحقيق براي گردآوري داده ها از روش كتابخانه‌اي و روش ميداني (مصاحبه) استفاده شده است. همچنين جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش تحليل محتواي كيفي بهره گرفته شده است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق مي‌توان گفت عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم در جزيره هرمز به ترتيب اهميت شامل عوامل اقتصادي (با وزن 0.277)، عوامل زيست محيطي (با وزن 0.208)، عوامل فرهنگي_اجتماعي (با وزن 0.202)، عوامل قانوني (با وزن 0.193)، عوامل سياسي (با وزن 0.061) و عوامل فناورانه (با وزن 0.058) مي باشند.

عملكرد كسب و كار، گردشگري، اكوتوريسم

چکيده:

عملكرد كسب و كار، گردشگري، اكوتوريسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا محمدكاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا حجازي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.