پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۵۸۹ شناسه:
پروانه محمدي دانشجو:
تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي يادگيري سازماني، مزيت رقابتي و عملكرد نوآوري(مورد مطالعه: صادر كنندگان تجهيزات ورزشي) عنوان فارسي:
The effect of Entrepreneurial Orientation on export intensity with the mediating role of organizational learning, competitive advantage and innovation performance (case study: sports equipment exporters) عنوان انگليسي:

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي يادگيري سازماني، مزيت رقابتي و عملكرد نوآوري مي‌باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي؛ از نظر ماهيت روش، توصيفي_پيمايشي و از نظر زمان انجام تحقيق، مقطعي بوده و جامعه آماري آن عبارتند از مديران و مالكان شركت هاي توليد كننده محصولات ورزشي كه محصولات خود را مستقيما به خارج از كشور صادر مي كنند و همچنين شركت هاي صادر كننده محصولات مختلف كه در زمينه صادرات محصولات ورزشي نيز فعال هستند؛ كه جهت انتخاب اعضاي نمونه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در اين تحقيق جهت اطمينان از پايايي پرسشنامه و اندازه گيري آن، از سه معيار ضرايب بارهاي عاملي، آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي استفاده شده و براي سنجش روايي ابزار، از روايي همگرا و روايي صوري استفاده گرديده است. همچنين در اين تحقيق از تكنيك مدل معادلات ساختاري و روش حداقل مربعات جزئي (PLS) و نرم افزار smart pls براي تجزيه و تحليل داده استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داده است كه نوآوري و پيشگامي بر قابليت يادگيري سازماني تاثير داشته و ريسك پذيري، قابليت يادگيري سازماني و عملكرد نوآوري نيز بر مزيت رقابتي تاثير دارند. همچنين نوآوري، ريسك پذيري و پيشگامي بر عملكرد نوآوري تاثير دارد. ديگر نتايج تحقيق نيز حاكي از آن بوده است كه قابليت يادگيري سازماني، عملكرد نوآوري و مزيت رقابتي بر شدت صادرات تاثير دارند.

چکيده:

گرايش كارآفرينانه، شدت صادرات، يادگيري سازماني، مزيت رقابتي، عملكرد نوآوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا محمدكاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا حجازي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.