پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۵۸۶ شناسه:
محمدامين منصورخاكي دانشجو:
مدلسازي و ارزيابي فرايندهاي توسعه محصول جديد در زنجيرههاي تامين كارآفرينانه عنوان فارسي:
Modeling and evaluating NPD processes in entrepreneurial supply chain Case Study: The simulator of human behavior on the web عنوان انگليسي:

تجاريسازي فرآيندي است؛ كه طي آن ايده و نتيجه يا توليدات حاصل از بخشهاي تحقيقاتي در دانشگاهها،

مراكز تحقيقاتي و بخشهاي صنعتي به محصولات، خدمات و فرآيندهاي قابل عرضه در بازار تبديل ميشود و

از طريق آن يافتههاي حاصل از تحقيق به بازار آورده ميشوند و ايدهها يا يافتههاي جديد به محصولات و

خدمات جديد يا فناوريهاي قابل فروش در سراسر جهان، توسعه مييابند. در اين راستا هدف تحقيق حاضر

مدلسازي و ارزيابي فرايندهاي توسعه محصول جديد در زنجيره تأمين كارآفرينانه مورد مطالعهاي: نرم افزار

شبيهساز رفتار انسان روي فضاي وب قرار گرفت. تحقيق حاضر در زمره تحقيقات توصيفي پيمايشي و

همبستگي قرار دارد؛ همچنين از نظر ماهيت، توصيفي ميباشد. تحقيق حاضر در بازه زماني 1398-1397

انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق خبرگان نرمافزارهاي شبيهساز انسان ميباشند. با در نظر گرفتن

دقت در سطح 05/0 ،با استفاده از رابطه كوكران 128 نفر از خبرگان نرمافزارهاي شبيهساز انسان تعيين شد.

اطالعات 128 نفر در قالب پرسشنامه با طراحي 41 سوال جمعآوري گرديد و بر اساس نرم افزار متلب و آرنا

اقدام به برآورد مدل نموديم. نتايج تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه: در اين تحقيق پس از بررسي مباني

نظري و نتايج تحقيقات داخلي و خارجي عوامل موثر بر فرآيندهاي توسعه محصول جديد در زنجيره تأمين

كارآفرينانه را عوامل تكنولوژيكي، عوامل بازاريابي، عوامل حمايتي، عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني

شناسايي شدند. بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي فازي سهم هر يك از شاخصهاي عوامل تكنولوژيكي،

عوامل بازاريابي، عوامل حمايتي، عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني در توسعه محصول جديد در

زنجيره تأمين كارآفرينانه به ترتيب از چپ به راست برابر با )1328.0. 1524.0. 1799.0. 2684.0. 2665.0 )

تعيين شد. در ادامه بر اساس نتايج شبكه عصبي اين نتيجه حاصل گرديد كه، عوامل تكنولوژي، بازاريابي،

حمايتي، درون سازماني و برون سازماني بر توسعه خدمات و محصولات جديد در شركتهاي نرم افزار شبيهساز

رفتار انسان روي فضاي وب تأثير مثبت و معناداري دارند؛ همچنين بر اساس نتايج تحقيق در نرم افزار آرنا بر

اساس نتايج زمانيكه زنجيره تأمين كارآفرينانه در شركتهاي نرم افزار شبيهساز رفتار انسان وجود دارد امكان

دستيابي به توسعه محصول جديد 87/0 درصد بوده در حالي كه زماني كه اين شرايط وجود ندارد امكان

دستيابي به توسعه محصول جديد 49/0 درصد خواهد رسيد. در نتيجه وجود زنجيره تأمين كارآفرينانه به

اندازه 38/0 درصد در رسيدن به توسعه محصول جديد در شركتهاي نرم افزار شبيهساز رفتار انسان ميتواند

موثر باشد.

چکيده:

توسعه محصول جديد، زنجيره تأمين كارآفرينانه، نرم افزار شبيهساز رفتار انسان روي فضاي وب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كامبيز طالبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.