پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۰ دفاع:
۳۵۷۵ شناسه:
فريدحسين فيروز دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي در ايران عنوان فارسي:
Identification of factors influencing strategic renewal in the medical equipment industry in Iran عنوان انگليسي:

طي دهه هاي اخير در ادبيات مديريت، تئوري‌هاي گوناگوني بمنظور بيان موفقيت سازمان‌ها توسعه‌يافته است. استراتژي، يكي از حوزه‌هاي اصلي و محوري است كه به بررسي رشد و سودآوري بلندمدت سازمان مي‌پردازد. تمركز محققان اين حوزه بر چگونگي تغيير و توسعه‌ي كسب‌وكار سازمان است كه اين امر با توجه به وضعيت و تغييرات محيطي صورت مي گيرد.. بااين‌حال در حوزه‌ي استراتژي به برخي از نظريه‌ها و مفاهيم ارائه شده، كمتر توجه نشان داده شده است. يكي از اين مفاهيم، مفهوم "نوسازي استراتژيك" در سازمان است. منظور از نوسازي استراتژيك "فرايند، محتوا و نتيجه‌ي حاصل از نوسازي يا جايگزيني مشخصه‌هايي از سازمان است كه تأثي قابل ملاحظه اي بر چشم‌انداز بلندمدت سازمان را دارند". باوجوداينكه نوسازي استراتژيك براي موفقيت پايدار سازمان الزامي است و در محيط متغير سازمان، براي بقا و رشد سازمان‌ها لازم است، پژوهش‌هاي كمي به مطالعه‌ي نوسازي استراتژيك، چگونگي اجراي آن و عوامل مؤثر بر تكرار موفقيت‌آميز نوسازي پرداخته‌اند.

از اين رو در اين مطالعه به شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي، پرداخته شده است. اين تحقيق با هدف طراحي مدلي جهت ارزيابي نوسازي استراتژيك سازمان ها انجام شده است. اين امر با استفاده از روش رويش نظريه شد بطوري كه مدل طراحي شده ميزان نوسازي استراتژيك سازمان را ارزيابي مي نمايد

چکيده:

استراتژي، نوسازي استراتژيك، صنعت تجهيزات پزشكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك ضياء استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.