پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۵۷۴ شناسه:
كاوه تبياني دانشجو:
تببين تفكّر شهود در فرايند طرّاحي؛ مطالعه موردي: ايستگاه كاري طرّاح عنوان فارسي:
feasibility of planning of intuitional thinking in design process (case study: workstation of designer) عنوان انگليسي:

شهود يك توانايي ذهني بر اساس نظام دانش ناخودآگاه است كه نقشي اساسي را در فرايند هاي خلاقه بازي مي‌كند و اين توانايي در كنار استدلال خودآگاه بنيان فكري انسان را تشكيل مي‌دهند. طرّاحي به عنوان يك فعّاليت پيچيده شناختي نيازمند استفاده مناسب از هر دو اين توانايي ها است كه متاسفانه تاكيد صرف بر روي توانايي هاي استدلالي براي حل مسائل طراحي در جامعه آكادميك باعث شده است كه طراحان شناخت مطلوبي از شهود كه قابليت هاي بيشتري براي فرايند هاي حل مسئله دارد، نداشته باشند. هدف پژوهش حاضر ارائه راهكار مناسبي براي كمك به طرّاح براي استفاده از توانايي شهودي ذهن خود است. در اين پژوهش با فرض اين كه ميتوان به طرّاح براي استفاده از توانايي شهودي خود كمك كرد، نسبت به طراحي يك ايستگاه كاري براي طرّاح اقدام شده است. اطّلاعات مورد نياز به دو روش مطالعه كتابخانه اي و ميداني با استفاده از ابزار اصلي پرسشنامه جمع آوري شده و داده هاي آماري به شيوه توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه ايستگاه كاري طرّاحي شده ميتواند به طرّاح براي استفاده مطلوب از توانايي شهودي كمك كند.

چکيده:

شهود، تفكّر شهودي، نظام دانش ناخودآگاه، طرّاحي، فرايند خلّاقه طرّاحي، ايستگاه كاري طرّاح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اژدري استاد راهنما:
دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.