پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۷ دفاع:
۳۵۷۳ شناسه:
حانيه سنجابي دانشجو:
بررسي اثر درماني باكتريهاي اسيد لاكتيكي پروبيوتيكي جدا شده از ميكروبيم پوست عليه پروپيوني باكتريوم آكنه در شرايط آزمايشگاهي عنوان فارسي:
In vitro evaluation of the therapeutic effects of the lactobacillus probiotics isolated from skin against propionic bacterium acne عنوان انگليسي:

آكنه ولگاريس يا بطور ساده آكنه، يك بيماري قديمي پوستي است و زماني كه فوليكول هاي مو با سلول هاي مرده پوست و چربي پوست به هم متصل و توليد توده سفتي مي كند، ايجاد مي شود.از طرفي معمولا آلودگي هاي باكتريايي ديگري مانند استافيلوكوكوس ارئوس و ساير پاتوژنها، باعث مشكل در مان و افرايش طول درمان شده است.مطالعات متعددي نشان داده است كه اين پاتوژن ها به درمان آنتي بيوتيكي مقاوم شده اند.هدف از اين مطالعه،بررسي اثر پروبيوتيك هاي انتخابي بر عليه پاتوژن هاي جدا شده از پوست بويژه پروپيوني باكتريوم آكنه بود.در اين مطالعه از دوازده بيمار زن و مرد داوطلب با دامنه سني 15 -25 سال ، در شرايط مطلوب ورعايت نكات استريل نمونه گيري و به محيط براث استريل منتقل و نمونه تهيه شده سريعاً به آزمايشگاه ارسال شد.تشخيص و تاييد جدايه هاي پوستي، با استفاده از محيط هاي كشت افتراقي و اختصاصي و آزمون هاي بيوشيميايي واستفاده از توالي 16S rRNA انجام شدكه در نهايت پاتوژن هاي استافيلوكوكوس ارئوس، استافيلوكوكوس اپي در ميديس شناسايي و پروپيوني باكتريوم آكنه(ATCC6919)نيز جهت تكميل آزمايشات بعدي اضافه شد.اثرات ضد باكتريايي انفرادي و تركيبي پزوبيوتيكهاي منتخب و همچنين اثرات ادجوانتي و انفرادي ده نمونه بره موم تهيه شده از مناظق مختلف كشور بررسي شد.نتايج نشان داد كه پروبيوتيك هاي لاكتوباسيلوس‌كازئي (RTCC 1296-2)، لاكتوباسيلوس لاكتيس(PTCC 1336) وانتروكوكوس فاسيوم(RTCC 2347)داراي بيشترين قدرت مهاركنندگي و آنتي باكتريايي برعليه پاتوژن هاي پوستي استافيلوكوكوس ارئوس، استافيلوكوكوس اپي در ميديس و پروپيوني باكتريوم آكنه را داشتندوهمچنين بره موم هاي مناطق هشترود،پلور و كرج ، بصورت انفرادي،تركيبي و همچنين ادجوانت بالاترين اثر آنتي باكتريايي را در مهار پاتوژن هاي پوستي جدا شده داشتند.

كلمات كليدي:آكنه،استافيلوكوكوس ارئوس،استافيلوكوكوس اپي در ميديس ،پروپيوني باكتريوم آكنه ،بره موم،اثرات آنتي باكتريايي

چکيده:

,propolis,Acne,probiotic,antibacterial

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر ناهيد مژگاني استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا سنجابي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.