پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۵۷۲ شناسه:
فرزين نصراصفهاني دانشجو:
تحليل جامعه شناختي سرخوردگي تغيير رشته دهندگان رشته هاي علوم و مهندسي به رشته هاي شاخه علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد عنوان فارسي:
Sociological Analysis of the Frustration of Changing the Degrees of Science and Engineering to the Degrees of Social Sciences at Masters Degree عنوان انگليسي:

تغيير رشته تحصيلي از آن حيث كه مبتني بر يك نوع نگرش انتقادي نسبت به رشته قبل و تمايل مثبت نسبت به رشته جديد است با موضوع گرايش مناسبت دارد و از آن حيث كه رويدادي است كه تحقق عيني يافته، ملازم كنش و رفتار مي باشد. از اين رو، براي تبيين موضوع ياد شده مي توان از ديدگاههاي تبيين كننده رفتار و گرايش بهره برداري نمود.

اگر انتظارات اوليه فرد در اثناي تحصيل در يك رشته برآورده نشود و از طرف ديگر اگر فرد در معرض اطلاعاتي قرار گيرد كه براي او انتظارات مثبتي از رشته جامعه شناسي ايجاد كند، در اين صورت چنين فردي در شرايط تباين انديشه ها و تجارب با يك نوع ناهماهنگي شناختي روبرو خواهد شد. در چنين وضعيتي بعيد نيست كه فرد با كاستن از انتظار فايده از رشته قبل و افزايش انتظار مثبت از تحصيل در رشته جديد به رفع ناهماهنگي شناختي و كشاكش هاي مرتبط با آن اقدام نمايد. اين فرايند زماني تقويت خواهد شد كه فرد در معرض ارتباط با صاحب نظران يا رهبران فكري قرار گيرد كه آنها نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم بر سودمندي رشته جامعه شناسي تاكيد داشته باشند.

چکيده:

مدرك گرايي، نيازهاي شناختي و هويتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.