پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۹ دفاع:
۳۵۷۰ شناسه:
اميراحسان بايندريان دانشجو:
شناسايي عوامل كليدي موثر بر انتخاب بازار هدف و صادرات گاز طبيعي مايع و نفتا عنوان فارسي:
Identification of factors affecting the export of two naphta and liquified petroleum products to China and India عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات دو محصول نفتا و گاز طبيعي مايع به كشورهاي چين و هند مي باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش اجرا كيفي- كمي مي باشد. جامعه آماري در قسمت كيفي شامل 15 صاحبنظر حوزه صادرات دو محصول نفتا و گاز طبيعي مايع به كشورهاي چين و هند مي باشد. جامعه آماري تحقيق در قسمت كمي نيز شامل 5 تا 10 نفر خبره مي باشند. تعداد خبره ها در روش FBWM با توجه به اينكه اين روش خبره محور مي باشد، اصولا بين 5 تا 10 نفر كفايت مي كند. روش هاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت ميداني و كتابخانه اي مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات در قسمت كيفي مصاحبه نيمه ساختاريافته و در قسمت كمي پرسشنامه مقايسه زوجي مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق در بخش كيفي و كمي صورت مي گيرد. در اين قسمت مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته جمع آوري شده از خبرگان جهت شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات دو محصول نفتا و گاز طبيعي مايع به كشورهاي چين و هند با روش كدگذاري باز-محوري- گزينشي بصورت دستي تحليل مي گردند. تحليل داده هاي كمي نيز در دو قسمت آمار توصيفي و استنباطي صورت مي گيرد. در بخش توصيفي، جمعيت شناسي افراد پاسخگو مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه آمار توصيفي (گرايش به مركز (ميانگين، ميانه، نما) و پراكندگي از مركز (انحراف معيار و واريانس) سوالات هر متغير مورد بررسي قرار مي‌گيرند و در قسمت استنباطي نيز با روش FBWM بايد عوامل استخراجي از مرحله كيفي رتبه بندي گردند در اين راستا از نرم افزار آماري Gams استفاده خواهد شد.

چکيده:

كليدواژه ها: صادرات، محصول نفتا و گاز طبيعي مايع،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هاشم آقازاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جليل حيدري دهويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.