پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۵۶۸ شناسه:
زهرا كياني دانشجو:
طراحي پارك جنگلي شهري در شرايط تنش آبي، با رويكرد طراحي محيطي حساس به آب نمونه موري(پارك جنگلي تلو واقع در منطقه ۴ تهران) عنوان فارسي:
Designing urban forest park under water stress conditions through water sensitive Environmental Design approach عنوان انگليسي:

پارك جنگلي شهري يك جنگل يا مجموعه اي از درختاني است كه در يك شهر و يا حومه رشد مي كنند. پارك هاي جنگلي شهري در بسياري از موارد از نظر محيط زيست و زيستگاه هاي انساني نقش مهمي دارند. تخريب محيط زيست محلي را كاهش داده و باد و طوفان را كنترل مي كنند. پارك هاي جنگلي اگرچه مي توانند در تامين منابع تجديد پذير موثر باشند، از سوي ديگر خود وابسته به اين منابع هستند. با توجه به تغييرات اقليمي در دهه هاي اخير و بحران آب، تامين منابع آب موردنياز براي آبياري پارك هاي جنگلي خود چالش بزرگي است كه پارك جنگلي تلو براي رسيدن يه شرايط اوج خود با آن روبروست. با اين رويكرد مساله اصلي عبارت خواهد بود از اين كه چگونه ميتوان شرايطي را فراهم كرد كه پارك جنگلي بتواند با اصلاح ساختار فيزيكي به شرايط طبيعي بازگشته و افزون بر آن در شرايط تنش آبي يل خشكسالي يا اثر تغييرات اقليمي، بتواند به حيات خود ادامه دهد و بتواند تامين منابع تجديدپذير باشد.

چکيده:

پارك جنگلي شهري، تنش آبي، طراحي حساس به آب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مثنوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن كافي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.