پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۵۶۵ شناسه:
پريسا آدمي دانشجو:
كوپيروليز كاتاليستي كاه برنج با ماكروجلبك كلادوفورا با استفاده از كاتاليست هاي اكسيدفلزات دو لايه اي آهن و نيكل عنوان فارسي:
Catalytic co-pyrolysis of rice straw and cladophora macroalgae using NiFe layered double oxide catalysts عنوان انگليسي:

مجموعه اي از كاتاليست‌هاي اكسيد مختلط نيكل-آهن از طريق كلسيناسيون پيش‌سازهاي شبيه به هيدروتالسيت (NiFe-LDO، NiFe-LDO/Activated char، Ga/NiFe-LDO/Activated char5% و Ga/NiFe-LDO/Activated char10%) براي فرايند كوپيروليز كاه برنج (RS) به عنوان يك پسماند كشاورزي و ماكروجلبك كلادوفورا گراسيليس (CG) سنتر شدند. ابتدا، تست‌هاي غيركاتاليستي پيروليز انفرادي و كوپيروليز با نسبت اختلاط 0.75 : 0.75 در دماي 500 درجه سانتي‌گراد در يك راكتور پيروليز دوبستره انجام شد. در طي كوپيروليزRS/CG ، بازده بيوگاز و بيوچار به ترتيب 50.33 و 30.26 درصد وزني نسبت به پيروليز انفرادي RS و CG افزايش داشت، در حالي كه بازده بيواويل تا ميزان 20.37 درصد وزني كاهش يافت كه اين نتايج به دليل محتواي زياد خاكستر در CG و هم‌چنين مقدار زياد تركيبات فرار در RS در نظر گرفت. با كوپيروليز CG اسيدشويي شده و RS ميزان بيوگاز و گازهاي بيوچار تا حد زيادي كاهش يافته و بازده بيواويل به طور قابل توجهي افزايش يافت. سرانجام، آزمايشات كوپيروليز كاتاليستي CG اسيدشويي شده و RS نشان داد كه افزودن چار اكتيو شده به NiFe-LDO موجب بهبود عملكرد كاتاليستي در طول اصلاح بخارات پيروليزوي نسبت به كاتاليست NiFe-LDO شده كه اين اساسا به دليل پراكندگي بهتر NiFe-LDO در كامپوزيت است. اين ويژگي ساختاريNiFe-LDO/AC با مساحت سطح بزرگتر، باعث ايجاد مكان‌هاي فعال سطحي گسترده تر و پراكندگي بالاي NiFe-LDO شد كه اين نيز به جذب بهتر تركيبات اكسيژنه و نيتروژنه كمك كرد. علاوه بر اين، تلقيح 5 درصد وزني گاليم در NiFe-LDO/AC بهترين فعاليت كاتاليستي در اكسيژن‌زدايي و تشكيل تركيبات هيدروكربني آروماتيكي نشان داد. به اين ترتيب Ga/NiFe-LDO/Activated char يك كاتاليست اميدواركننده در فرايند كوپيروليز RS/Acid washed-CG محسوب گشت زيرا بيواويل اصلاح شده با بالاترين قابليت احتراق به مقدار حداكثري HHV: 37.77 MJ / kg توليد شد. اين مشاهده به دليل ايجاد سايت‌هاي اسيدي بيشتر در نتيجه بارگذاري مقدار مناسب گاليم برشمرد.

چکيده:

كوپيروليز, كاتاليست, زيست توده, ماكروجلبك, ليگنوسلولزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد توسلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.