پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۶ دفاع:
۳۵۶۳ شناسه:
سيدكاظم حسيني دانشجو:
ساخت المنت‌هاي آنودي – كاتدي باكتري‌زدايي و بررسي تاثير دما بر نرخ خوردگي در حالت دايره‌اي و شش ضلعي عنوان فارسي:
Production of Marine Growth Prevention System (MGPS) elements for anti – fouling and investigation of temperature effect on corrosion rate in circular and hexagonal state عنوان انگليسي:

آب اقيانوس ها و درياها به دليل داشتن املاح مختلف و نيز انواع باكتري ها بدون انجام تصفيه هاي فيزيكي و شيميايي براي مصارف شرب و صنعتي قابل استفاده نيست. پالايش آب درياها توسط آب شرين كن ها در حال رشد و گسترش مي باشد يكي از جنبه هاي پالايش آب درياها باكتري زدائي است كه براي سيستم هاي خنك كاري در كشتي به كار مي رود. موتورخانه هاي عظيم كشتي هاي نفتكش و باربر نياز به حجم عظيمي از آب براي خنك كاري دارند كه بايد اين آب آسيبي به تجهيزات در چرخه خنك كاري وارد ننمايد. علاوه بر حذف املاح خورنده از آب خنك كاري تجهيزات كشتي، پروسه ديگر باكتري زدائي است كه توسط سيستم الكتروليز با دو المنت از جنس آلياژمس و آلياژ آلومينيوم صورت مي گيرد. به لحاظ مصرفي بودن اين دو المنت كه گران قيمت هم هستند در اين تحقيق روي هندسه اين المنت ها با مقطع دايره اي و شش ضلعي براي بررسي ميزان خوردگي آن ها تحقيق و آزمايش انجام گرفته است. نوع المنت هاي فدا شونده بايد تحت شرايط مختلف دمايي، حرارتي، فشار و بار الكتريكي وارده بررسي گردند. پژوهش حاضر با هدف ساخت و ارزيابي المنت هاي آندي-كاتدي براي باكتري زدايي مخزن دپوي آب دريا جهت خنك كننده ماشين آلات موتورخانه كشتي انجام شد. نتايج نشان داد كه كه ميزان غلظت عنصر موجود در نمونه براي نمونه استوانه اي از 0.04 ppm به ppm1.1 تغيير پيدا كرده است ولي اين مقدار براي نمونه شش ضلعي از ppm0.04 به ppm0.5 بوده است كه نشان دهنده اين است كه ميزان خوردگي نمونه استوانه اي بيشتر از نمونه شش ضلعي مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده اين ميزان خوردگي در نمونه استوانه اي 109.3 گرم و در نمونه شش ضلعي 88.4 گرم بوده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه نمونه هاي شش ضلعي به لحاظ عملكرد در سطح بهتري نسبت به نمونه هاي استوانه اي قرار دارند. لذا از نظر اقتصادي نيز كاربرد نمونه هاي شش ضلعي نسبت به نمونه هاي استوانه اي به صرفه تر مي باشد. در حال حاضر نمونه المنت هاي با مقطع دايره از جنس آلياژ مس و آلومينيوم بطور مستقيم از خارج از كشور خريداري مي گردد و چنانچه بر اساس نتايج اين تحقيق از نمونه با مقطع شش ضلعي استفاده شود، ميزان مصرف اين المنت ها كاهش مي يابد.

چکيده:

المنت هاي فدا شونده، آند، كاتد، مس، خوردگي، كشتي هاي نفتكش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا آرايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.