پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۵۶۱ شناسه:
محسن عابدي درچه دانشجو:
الگويابي حكمراني مطلوب به منظور ارتقاء اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Patterning of Good Governance in Order to Upgrade the National Authority of the Islamic Republic of Iran عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر حكمراني متعالي را به‌عنوان الگوي برگزيدة حكمراني در حكومت‌هاي اسلامي معرفي كرده است. در همين راستا به بررسي رابطة حكمراني متعالي و اقتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران پرداخته‌ شده است. در عصر كنوني كه نحوة ادارة عالي امور، مدنظر حكمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگويابي و انتخاب يك روش كارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت تأمين نيازهاي ضروري زندگي آنها ضروري است. با توجه به پيشرفت فناوري و لزوم تأمين مايحتاج جوامع و همچنين هدايت و سعادت افراد جامعه در جهت سير تكاملي بشر، حكمراني شايسته امري اجتناب‌ناپذير است. از همين رو، گزينش شيوه‌اي از حكمراني با دارا بودن مشروعيت الهي و مقبوليت و نصرت مردمي به‌صورت تؤامان، خواست‌ همة ملت‌هاست. در اين تحقيق كيفي آميخته با استفاده از روش‌هاي فراتركيب و تحليل محتوا، به تحليل كيفيِ محتواي مطالعات اوليه پرداخته و يافته‌ها و نتايج مطالعات ديگر تحليل و تشريح شده است، تا دانش موجود را ارتقاء و ديدگاه جامع و گسترده‌اي را نسبت به اين موضوع فراهم كند. سپس با احصاء مولفه‌هاي حكمراني متعالي، نحوة تأثير آنها بر كارايي، اثربخشي و كارآمدي حكومت و نيز مقبوليت و رضايتمندي عمومي بررسي گرديده است. براساس نتايج حاصله، در صورت اجراي حكمراني متعالي در مقياس‌هاي گوناگون جغرافيايي با مولفه‌هاي بدست آمده، ارتقاء اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران در دو چهرة بيروني و دروني امري حتمي و غيرقابل انكار است.

چکيده:

حكمراني مطلوب، الگويابي، اقتدار ملي، جمهوري اسلامي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهادر زارعي استاد راهنما:
دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد راهنماي دوم:
دکتر زهرا پيشگاهي فرد استاد مشاور:
دکتر علي اصغر پورعزت استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش‌هاي جغرافياي سياسي

/

بررسي رابطة الگوي حكمراني متعالي و اقتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران

بهادر زارعي ، سيدعباس احمدي ، زهرا پيشگاهي‌فرد ، محسن عابدي‌درچه

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۱۳۹۸

همايش اول حكمراني

/

تبيين مولفه‌هاي حكمراني متعالي در اسلام

بهادر زارعي ، سيدعباس احمدي ، محسن عابدي‌درچه

مقاله در همايش
داخلي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۹

همايش دوم حكمراني

/

مقايسه تطبيقي حكمراني متعالي در اسلام و حكمراني خوب در غرب

بهادر زارعي ، سيدعباس احمدي ، زهرا پيشگاهي‌فرد ، محسن عابدي‌درچه

مقاله در همايش
داخلي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۹

گام دوم انقلاب اسلامي: مكتب شهيد سليماني؛ الگوي تربيت مديران جهادي تمدن ساز

/

آينده‌نگري حكمراني انقلابي در منطقة غرب آسيا بر مبناي مكتب جهادي و تمدن‌ساز شهيد قاسم سليماني

محسن عابدي‌درچه

مقاله در همايش
بين المللي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۸

همايش گام دوم انقلاب اسلامي؛ رسالت دانشگاه‌ها

/

الگويابي دانشگاه اخلاق‌مدار در گام دوم انقلاب اسلامي مبتني بر حكمراني علمي- اسلامي

محسن عابدي‌درچه

مقاله در همايش
داخلي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۸

فصلنامه حكمراني متعالي

/

حكمراني دفاعي- منطقه‌اي با انديشة امت‌محور سپهبد پاسدار شهيد حاج قاسم سليماني در بحران‌هاي ژئوپليتكي غرب آسيا

محسن عابدي‌درچه

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.