پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۵۴۹ شناسه:
علي اصغر مفيدي دانشجو:
تبيين علل و زمينه‌هاي بحران ژئوپلتيكي كشور ليبي و اثرات آن بر منطقه مديترانه عنوان فارسي:
Explaination the Causes and Background of Geopolitical Libya Crisis and its Influence on the Mediterranean Region عنوان انگليسي:

با آغاز بهار عربي در كشورهاي عربي خاورميانه، تصور عموم بر سقوط ديكتاتوري‌ها و ايجاد حكومت‌هاي دموكراتيك در كشورهاي مذكور بود. اما بسياري از انقلاب‌هاي مردمي يا سركوب شدند، يا با كودتا به شرايط قبل از انقلاب برگشتند و يا نيروهاي غرب‌گرا حكومت را به دست گرفتند. اما در كشوري مانند ليبي شرايطي ديگر حاكم شده كه ريشه در يك سلسله عوامل داخلي و خارجي داشت كه منجر به بحران و بي‌ثباتي در چند ساله گذشته در اين كشور و تخريب زيرساخت‌هاي آن شده است. اين وضعيت مولد زمينه‌هاي داخلي و عوامل خارجي بود كه به جغرافياي خاص ليبي در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، ژئواكونوميك و موقعيت ژئوپليتيكي آن بر‌مي‌گردد. با ادامه‌دار شدن بحران ليبي و تقابل جريانات و نيروهاي مختلف در اين كشور شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه آينده ليبي به معماي پيچيده‌اي مبدل شده است كه هر نيروي داخلي يا بازيگر خارجي در پي پياده‌سازي نسخه مدنظر خود در اين كشور است كه معمولاً اين اهداف ريشه در منافع اين جريانات دارد. اما اگر بخواهيم با نگاه مسئله محور به بحران ليبي توجه كنيم و به دنبال راهكاري براي حل اين بحران و رسيدن به ثبات و دموكراسي بومي در اين كشور باشيم مي‌بايست به ماهيت بحران، مولفه‌هاي آن، عوامل مختلف بروز و استمرار بحران و اثرات سوء آن بر منطقه و محيط پيراموني آن بپردازيم و سپس به ضرورت و چگونگي حل اين بحران برسيم. در رساله حاضر سعي شده براساس رويكرد جغرافياي كاركردگرايي به اين بحران پرداخته شود و براساس نگاه به كشور مذكور به عنوان يك سيستم و نظام با بازيگران و نيروها و عملكردهاي نظام‌واره آن‌ها به ارائه راهكار بپردازيم. در اين راستا نگارنده چهار سوال اساسي را به اين شرح مطرح نموده است: 1) براساس نظريه جغرافياي كاركردگرايي، چه عواملي در بحران ليبي موثرند؟ 2) بحران كنوني ليبي چه ماهيتي دارد؟ 3) ريشه اصلي بحران كنوني در كشور ليبي چيست و چه تأثيري بر حوزه‌هاي پيراموني نظير شمال آفريقا و حوزه مديترانه دارد؟ 4) راه حل مناسب براي خاتمه بحران ليبي كدام است؟. روش تحقيق در اين رساله نيز توصيفي-تحليلي است و داده‌هاي به شيوه كتابخانه‌اي و اسنادي گردآوري شده است.

چکيده:

بحران ژئوپلتيكي، فرآيند يكپارچه‌سازي، علت وجودي، انديشه سياسي، ناسيوناليسم عربي، وحدت سرزميني.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود واثق استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرجان بديعي ازنداهي استاد مشاور:
دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.