پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۵۴۷ شناسه:
الهام جعفري راد دانشجو:
بررسي روانشناسي شخصيت در دو اثر از موزلي عنوان فارسي:
A Psychological Study of Personality in Walter Mosley’s A Red Death & Devil in Blue Dress عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با عنوان روانشناسي شخصيت در دو رمان والتر موسلي ، مرگ سرخ و شيطان در لباس آبي ،اين دو رمان را با استفاده از نظريه اريكسون ، مورد بررسي قرارداده است . هر مرحله از نظريه اريكسون مربوط به مرحله اي از زندگي است . او زندگي انسان را در هشت مرحله از بدو تولد تا پايان زندگي شرح مي دهد . در هر مرحله ، اريكسون معتقد بود كه مردم چالش ها و درگيري هاي مختلفي دارند و سرانجام اين چالش ها منجر به تجربيات بيشتري براي انسان مي شود . از نظر اريكسون ، اين چالش ها مبتني بر توسعه كيفيت روانشناختي يا عدم پيشرفت آن است .بنابراين هر هشت مرحله معرفي شده توسط اريكسون در رمان هاي منتخب در اين پژوهش، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . روش تحقيق از نوع توصيفي مي باشد و داده ها با استفاده از روش كتابخانه اي گردآوري شده است. يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه از طريق هشت مرحله ي رشد رواني - اجتماعي اريكسون ، شخصيت انسان با نظم از پيش تعيين شده وجود دارد و اين مورد در دو رمان بررسي شده اثر والتر موسلي به خوبي مشاهده مي شود . همچنين يافته ها حاكي از آن است كه هويت شناسي مورد استفاده در رمان هاي مورد بررسي در اين مطالعه دردوران كودكي شخصيت هاي داستان ريشه دارد و همانطور كه اريكسون اظهار داشت ، زندگي و رفتارها ي كودكي تاثير خود را بر زندگي افراد در بزرگسالي مي گذارد.

چکيده:

روانشناسي شخصيت ، والتر موسلي ، روانشناسي اريكسون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حسين رمضان كيايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي سلامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.