پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۰ دفاع:
۳۵۳۸ شناسه:
سعيده علي جاني دانشجو:
تبيين الگوي زيست پذيري شهري تهران مطالعه موردي: منطقه ۲۲ عنوان فارسي:
Analyzing of Urban Livability in Tehran: District 22 عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي و ارزيابي كيفيت زيست پذيري از طريق ديدگاهي نو و جديد مي باشد. همانطور كه زيست پذيري شهري به معني شهري است كه زندگي در خور و شايسته انسان را فراهم مي كند، امروزه با توجه به رخداد هاي مخاطره آفرين شهري بسيار مساله مهمي تبديل شده است. اين تحقيق سعي دارد با بررسي بعد محيطي و اجتماعي به اندازه گيري كيفيت زيست پذيري شهري منطقه ۲۲ تهران بپردازد. پرداختن به شرايط محيطي به عنوان شرايط اوليه شهر زيست پذير در دستور كار طراحان و برنامه ريزان و مديران شهري بايد قرار بگيرد.

چکيده:

زيست پذيري شهري، كيفيت زندگي، شهر تهران، منطقه 22

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنماي دوم:
دکتر كرامت اله زياري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ مجله تحليل فضايي مخاطرات محيطي احمد پوراحمد، كرامت الله زياري، حسين حاتمي نژاد، سعيده عليجاني نگرشي جديد بر زيست پذيري شهر تهران: آسايش حرارتي شرط اوليه در ارتقاء كيفيت. نمونه موردي منطقه 22 داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.