پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت ۸:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۵۳۶ شناسه:
پريسا پوينده دانشجو:
زمان بندي ذهن: زمان روائي از ديدگاه پل ريكور در نمايشنامه هاي منتخب تام استوپارد عنوان فارسي:
Timing the Mind: َA Study of Tom Stoppard's Selected Plays under the light of Paul Ricoeur's Theory of Time in عنوان انگليسي:

چكيده

زمان كه بنيادي‌ترين جزء ادراك انسانها از وقايع گذشته، وقايع در حال اتفاق و گستره هر دو به سوي آينده است، شناخت انسان را از خود و دنياي اطراف او شكل مي‌دهد و در نتيجه معناي رويدادهائي كه او به خاطر مي‌آورد و روايت‌هائي كه بازنمائي مي‌كند به واسطه زمان قابل درك و تصويرسازي هستند. از اين نظرگاه، تام استوپارد نمايشنامه‌نويس معاصر انگليسي كه از عنصر زمان براي بيان انديشه‌هاي خود در زمينه هنر، عشق، تاريخ و سياست بهره مي‌جويد، مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان مي‌دهد با وجوديكه ادبيات پوچ‌گرا، گفتمان قالب در زمان زيسته نويسنده است، كاركرد زمان در نمايشنامه‌هاي منتخب او نظم و ساختار يا اميد و اخلاق را از خلال بي‌نظمي‌ها و بازي‌هاي زماني ارائه مي‌دهد. گفتمان‌ها بصورت تقابل‌هاي دوگانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند به گونه‌اي كه هر مفهوم با «ديگريِ» خود در مقابله قرار مي‌گيرد كه گاه شخصيت‌ها، مكاتب فكري يا حتي بُعدي از زمان هستند. بدين منظور براي استنباط نظم وراي زمان‌پريشي‌ها، از نظريه زمان روائي پل ريكور استفاده شده است. دليل بكارگيري اين نظريه، تمركز او بر فهم معاني بر پايه مفاهيمي خارج از حيطه كلام است با اين تفسير كه ارجاع زبان به عنوان ابزار روايت به مفاهيمي خارج از تجربه را منوط به استفاده از زبان مجازي و نه زبان كلامي مي‌داند. اين مهم از طريق ادراك استعاري زمان در سطح داستان و گفتمان انجام مي‌شود. پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع اين رساله در زمينه بررسي هويت يا عناصر پوچ‌گرائي و پسامدرن از طريق شخصيت‌پردازي بوده است و هيچ‌يك از منظر زمان روائي و ارتباط آن با اخلاق روائي مورد بررسي قرار نگرفته‌اند. روش تحليلي-كيفي مبناي اين پژوهش است كه از رهيافت هرمنوتيكي و ديدگاه روايت‌شناسانه و با استناد بر نظريه سه‌گانه محاكات، استعاره، حافظه و فراموشي از منظر ريكور و نيز تكنيك بلاغي تقابل‌گرايانه نويسنده انجام مي‌پذيرد.

واژه‌هاي كليدي: زمان روايي، روايت‌شناسي، اخلاق روائي، استعاره زمان، حافظه/فراموشي، هرمنوتيك مدرن.

چکيده:

زمان بندي، زمانمندي، زمان روائي، حافظه، هرمنوتيك، روايت شناسي پساساختارگرائي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهره رامين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوسن پورصنعتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

همايش بين‌المللي ISC دانشگاه اصفهان

/صفحه 150

A Study of Tom Stoppard's Travesties under the light of Paul Ricoeur's Theory of Narrative Time

دكتر زهره رامين- پريسا پوينده

مقاله در همايش
داخلي / پذيرش شده
جاري

مجله مطالعات زبان و ترجمه

/

بررسي استعاري زمان در روايت تقليدهاي انتقادي تام استوپارد با تاكيد بر نظريه ادبي پل ريكور

دكتر زهره رامين- پريسا پوينده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
جاري

مجله ISC- اعلام نشده

/

Metaphorical Analysis of Temporality: Tom Stoppard's Artist Descending a Staricase under the light of Ricoeur's Narrative Theory

دكتر زهره رامين- پريسا پوينده

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.