پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۵۳۴ شناسه:
فضه خاتمي نيا دانشجو:
ملودي ادبيات صلح در ژئوپلتيك آشوب: بررسي آثار منتخب خالد حسيني و اليف شافاك عنوان فارسي:
Melody of Peace Literature in Geopolitics of Chaos: the Study of Selected Works of Khalid Hosseini and Elif Shafak عنوان انگليسي:

چكيده

در فرايند شكل گيري هر فرهنگي، عناصر مادي مختلف و همچنين عناصر مفهومي متعددي تاثير گذار هستند. عناصر مفهومي اي كه فرهنگ يك جامعه را مي سازند و به تبع آن ، هويت افراد را شكل مي دهند تعدد قابل توجهي دارند كه اعتقادات ، دين ، آداب و رسوم ، هنر و ادبيات را در بر مي گيرد. پرداختن به مباحث مربوط به روند شكل گيري فرهنگ در آثار ادبي پيوندي است كه ادبيات را با ساير مؤلفه هاي سازنده فرهنگ در برهه هاي تاريخي مرتبط مي سازد. يكي از مهمترين موضوعات قرن حاضر ، جلوگيري از تجربه تلخ جنگ هاي جهاني قرن گذشته با تاكيد بر گسترش صلح و اميد است. بنابراين ، در عرصه ادبيات نيز نشان دادن روش هاي متعدد و مسالمت آميز تعامل ميان عناصر متعدد فرهنگي ، به عنوان دغدغه نويسندگان صلح محور نظير خالد حسيني و اليف شفاك در مي آيد. از اين رو ، سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است: چگونه فرايند شكل گيري صلح و اميد در آثار اين دو نويسنده با نشان دادن تعامل عناصر فرهنگي حاشيه اي و مسلط بازتاب داده شده است؟ اين مطالعه تطبيقي بر اساس روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از چارچوب نظري ماترياليسم فرهنگي نشان مي دهد كه خالد حسيني و اليف شفاك در رمان هاي صلح محور خود با تاكيد بر اهميت آموزش و نقش آن در افزايش آگاهي و اهميت نقش زنان و كودكان در ساختن آينده فرهنگ و تعامل اين عناصر با يكديگر فرايند صلح سازي و اميد را بازتاب مي دهند. از اين رو ، اين دو نويسنده با تاكيد بر برجسته كردن مفاهيم آزادي ، فداكاري ، همراهي ، همدلي و محبت در برخورد با اختلافات و تحقق وحدت ، توجه را به عناصر فرهنگي نويدبخش نوظهور جلب مي كنند. از طرف ديگر ، با به تصوير كشيدن مفاهيم مردسالاري ، جنگ ، تبعيض قومي و نژادي و محروميت از حقوق بشر به عنوان عناصر فرهنگي "مسلط" كه موجب انحراف و نااميدي مي شود ، آگاهي در مورد اجتناب از عناصر منفي آسيب زا را افزايش مي دهند.

چکيده:

ماترياليسم فرهنگي، اسلام هراسي، تعامل اجتماعي، روايت هاي صلح محور، اميد، بازسازي هويتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهره رامين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد مرندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

علوم سياسي

23/92/137-164

ملودي ادبيات صلح در ژئوپلتيك آشوب

دكتر زهره رامين، دكتر سيد محمد مرندي، فضه خاتمي نيا

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۹

همايش بين المللي بيانيه گام دوم و جهان اسلام (ايران پيشرو در جهان پيش رو

/401-416

ادبيات پايداري و اميد بخشي در جهان اسلام

فضه خاتمي نيا

مقاله در همايش
بين المللي / چاپ نهايي شده
۲۰۲۰

Journal of Islamic Political Studies

2/3/169-188

cultural Experiences in Confronting the Dilemmas of Takfir in the Islamic Worl

Zohreh Ramin، fezeh khataminai

مقاله در همايش
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.