پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۱۸ دفاع:
۳۵۲۸ شناسه:
رضا بهنام فر دانشجو:
پيكربندي زنجيره تامين به منظور طراحي تئوري نقطه ي محدود كننده زيست محيطي(EHPP) براي توسعه ي محصول جديد با رويكرد شبيه سازي تركيبي عنوان فارسي:
Supply Chain Configuration to Design Environmental Hedging Point policy for new product development via a Hybrid Simulation Approach عنوان انگليسي:

از مسائل پيش روي مديريت زنجيره تامين، تغييرات شرايط بازار همانند نياز ها و خواسته هاي مشتريان است. به همين جهت نوآوري براي شركت ها در زمينه محصول از اهيمت بالايي برخوردار مي باشد. همچنين با توجه به اهميت مسائل زيست محيطي ، ضرورت نوآوري محصولات سبز با تكنولوژي هاي جديدكمك شاياني به كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در فرآيند توليد محصول مي نمايد. از ديگر مسائل مربوط به مديريت زنجيره تامين سبز: عدم قطعيت در تقاضا، انتخاب تاميين كننده، انتخاب مسير حمل و نقل، توسعه محصول جديد و كاهش انتشار آلاينده ها مي باشد. در نظرگيري همزمان متغير بودن تقاضا در دوره هاي مختلف،هزينه هاي كمبود، هزينه هاي حمل و نقل، سرعت و هزينه هاي ساخت و ساز و در عين حال توجه به ميزان انتشار كربن در هر يك از مراحل، شرايط تصادفي و پيچيده اي را براي تصميم گيران جهت تعيين سياست كنترل توليد زيست محيطي بوجود مي آورد. علاوه بر اين، تصميم گيران مي بايست رضايت مشتري و الزامات محيط زيستي را در نظر بگيرند. در محيط هاي پويا و تصادفي، نظريه كنترل بهينه يكي از مهم ترين تسهيل كننده هاي تدوين استراتژي هاي توليد و عملياتي بوده است. اين تحقيق با در نظر گرفتن سه هدف، انتشار آلاينده، هزينه ها و رضايت مشتري، سياست محدود كننده ي محيط زيستي و پيكربندي جديد زنجيره تامين چند سطحي، چند محصول، چند منبعي و چند دوره اي يك شركت ساختماني را با اختيار انتخاب محصول جديد دوستار محيط زيست و تحت قوانين فرمان و كنترل(CCP) و تجارت كربن(CT)، ارائه مي دهد. در اين مقاله براي دو بخش تقاضا و تامين زنجيره تامين به ترتيب از دو روش شبيه سازي عامل بنيان و رويداد گسسته استفاده مي شود.

چکيده:

زنجيره تامين سبز،توسعه محصول جديد،شبيه سازي تركيبي،تجارت كربن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهشيد توتونچي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.