پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۰ دفاع:
۳۵۲۶ شناسه:
سيمين درويش نوري كلاكي دانشجو:
بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه شناختي عنوان فارسي:
Computer Games and Educational Achievement: A Sociological Study عنوان انگليسي:

يكي از مهم ترين پديده هاي سرگرم كننده در ساليان اخير، بازي هاي رايانه اي هستند كه با سرعتي روزافزون جاي خود را در ميان كودكان و نوجوانان باز كرده اند و با بهره گيري از فناوري هاي نوين، هر روز بيش از پيش با زندگي كاربران عجين شده اند. اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه از ديدگاه جامعه شناختي، انجام بازي هاي رايانه اي چه تاثيري بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد؟

چهار چوب هاي نظري اين تحقيق بر مبناي نظريات هارولد اينيس، مارشال مك لوهان، جورج گربنر و نظريۀ استوارت ام مي باشد . اين تحقيق به روش پيمايشي كمي انجام مي گيرد.كه در راستاي بررسي تاثير جامعه شناختي بازي هاي رايانه اي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزاندر نظر است كه تعداد حدود صد دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه يك و دو دبيرستان هاي شهر تهران مورد پرسش گري قرار گيرد و همزمان با آن ها پرسش نامه مشابهي توسط والدين (مادر) و همچنين اولياي مدرسه تكميل گردد و درآن عوامل موثر بر افت تحصيلي مورد بررسي قرار گيرد.همچنين قرار است با صاحب نظران نيز مصاحبه گردد.

سپس اطلاعات گردآوري شده وارد نرم افزار SPSS مي گردد و بعد از توصيف اطلاعات اين پژوهش،عوامل مستقل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزي كه بازي رايانه اي مي نمايند با استفاده از تحليل چند متغيير رگرسيوني مشخص مي گردد.

چکيده:

بازي رايانه اي،پيشرفت تحصيلي،دانش آموز،جامعه شناختي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد ضياء هاشمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.