پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۵۲۲ شناسه:
مريم زارع دانشجو:
تحليل چند سطحي رابطه جهت‌گيري هدف دانش‌آموزان و والدين آن‌ها با كمك‌طلبي تحصيلي عنوان فارسي:
Multilevel Analysis of the Relationship between Goal Orientation of Students and their Parents with help seeking عنوان انگليسي:

هدف مطالعه حاضر بررسي عوامل مؤثر بر كمك‌طلبي دانش‌آموزان در دو سطح دانش‌آموز و والدين بود. بدين منظور 400 دانش‌آموز دختر دوره اول دبيرستان (پايه هفتم و هشتم) در 16 كلاس مدارس مختلف به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. دانش‌آموزان، پرسشنامه‌هاي كمك‌طلبي ريان و پنتريچ (1997) و جهت‌گيري هدفي دانش‌آموزان و والدين ميگلي و همكاران (2000) را تكميل نمودند. يافته‌هاي حاصل از تحليل چند سطحي و بر طبق مدل غيرشرطي، 27 درصد از واريانس كمك‌طلبي توسط عوامل سطح خانواده و 73 درصد توسط عوامل سطح دانش‌آموز تبيين مي‌شود كه نشان دهنده ي تغيير پذيري كافي متغير وابسته (كمك‌طلبي) در بين سطوح مختلف است و كاربرد روش تحليل چند سطحي براي داده‌ها لازم و مفيد است اما با ورود پيش‌بين‌هاي سطح دانش‌آموز و خانواده و بررسي رابطه آنها با متغير وابسته، ميزان تبيين در مدل كامل در مورد متغيرهاي سطح دانش آموز به 6 و در مورد سطح خانواده به 18 تغيير يافت هرچند معناداري آزمون‌هاي عرض از مبدا و واريانس بين كلاسي و درون كلاسي نشان داد كه كمك‌طلبي چه قبل از ورود متغيرها و چه بعد از ورود متغيرهاي دو سطح داراي تغييرپذيري كافي مي‌باشد. در سطح دانش‌آموز، متغيرهاي جهت‌گيري هدفي تبحري و اجتناب عملكرد به طور معناداري كمك‌طلبي را پيش‌بيني كرد ولي پيش‌بيني كنندگي متغير جهت‌گيري هدف عملكردي معنادار نبود. جهت‌گيري هدفي تبحري و عملكردي والدين در سطح خانواده پيش‌بين معناداري براي كمك‌طلبي در اين سطح بود. به دليل معناداري مثبت جهت‌گيري هدف تبحري والدين با كمك طلبي، شايسته است تا در خانواده‌ها شرايطي فراهم شود تا دانش‌آموزان بر جهت‌گيري هدف تبحري تاكيد كرده و در مواجهه با تكاليف يادگيري دشوار از كمك‌طلبي بهره بگيرند.

چکيده:

كمك‌طلبي، تحليل چند سطحي، جهت‌گيري هدف دانش‌آموزان و جهت‌گيري هدف والدين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا نقش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر الهه حجازي موغاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.