پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz8 دفاع:
۳۵۱۸ شناسه:
فيض اله قايدي دانشجو:
انتقال دعوا عنوان فارسي:
The Assignment of Action عنوان انگليسي:

چكيده

«انتقال دعوا» به اين معنا است كه حق اقامه دعوا و ادامه جريان دادرسي از شخصي به شخص ديگر انتقال يافته و منتقل اليه قائم مقام ناقل شود. اين حق معمولاً به تبع و يا به همراه حق اصلي انتقال مي يابد. اگر دعوا بي مدعي به (خواسته) به ديگري منتقل گردد انتقال دعوا بي انتقال حق روي داده است. انتقال دعوا به عنوان يك قاعده حقوقي در قوانين موضوعه ايران وجود ندارد. قوانين آيين دادرسي دربارۀ انتقال ارادي، حكمي ندارند و اين امر موجب، تفسيرهاي متفاوتي شده است: برخي دادگاه ها انتقال دعوا به طور ارادي را نمي پذيرند؛ پس از انتقال «مدعي به» در جريان دادرسي به لحاظ اين كه خواهان ذينفع نيست، قرار «رد دعوا» صادر مي نمايند. برخي ديگر، انتقال دعوا را مي پذيرند و منتقل اليه را طرف دعوا مي دانند. با توجه به ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني در مورد انتقال قهري و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند يك ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد قانوني پراكنده ديگر، اصل قائم مقامي، قواعدي مانند: ذي نفع بودن، اعتبار امر مختومه، تبعيت فرع از اصل، قاعده تسليط، دكترين حقوقي و برخي آراي دادگاه ها، به ويژه آراي مراجع عالي قضايي، به نظرمي رسد «انتقال دعواي قهري و ارادي» در نظام حقوقي ايران قابل دفاع است، اما انتقال دعوا بي انتقال حق، پذيرفته نيست، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند، در اين نوع انتقال، انتقال گيرنده قائم مقام ناقل در كلية حقوق و تكاليف در دعوا، به جز حق مالكيت نسبت به موضوع دعوا مي شود.

چکيده:

كليدواژها: انتقال منفعت، جريان دادرسي، حق اقامة دعوا، دعواي محض، منتقل اليه، ناقل، موضوع دعوا.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
دکتر حسن جعفري تبار استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات حقوقي معاصر

/

انتقال دعوا بي انتقال حق

دكتر حسن محسني، فيض اله قائدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.