پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۵۱۵ شناسه:
آرمين بلوري دانشجو:
شناخت اسراتژيك: رابطه ي بين عملكردهاي شناختي مغز و تفكر استراتژيك مديران عنوان فارسي:
Strategic cognition:Relationship between cognitive functions of the brain and strategic thinking of managers عنوان انگليسي:

استراتژي هاي سازمان ها بيش از اينكه نتيجه برنامه هاي مدون باشد، نشات گرفته از ذهن رهبران و استراتژِيست هاي سازمان است. تفكر استراتژيك رهبران ، بازنمايي ذهني را ايجاد مي كند كه تصميم هاي آنها را هدايت مي كند و تصميم هاي استراتژيك كه بوسيله ي رهبران اخذ مي شود، بر پايه شناخت استراتژيك آنهاست. شناخت استراتژيك به معني ارتباط ميان ساختارهاي شناختي و فرايندهاي تصميمگيري در مديريت استراتژيك با توجه به صورتب بندي و پياده سازي استراتژي تعريف مي شود. در پژوهش فعلي به مطالعه شناخت استراتژيك رهبران سازماني پرداخته ايم، سپس عملكردهاي شناختي رهبران و فرايند هاي ذهني تفكر استراتژيك را سنجيده و رابطه آنها را بررسي كرده ايم.

چکيده:

تفكر استراتژيك،علوم شناختي، قابليت هاي شناختي،شناخت استراتژيك، قابليت هاي ذهني مديران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد ابويي اردكان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور شيرزاد استاد مشاور:
دکتر مجتبي كياني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.