پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۱ دفاع:
۳۵۰۲ شناسه:
محمدعلي مهدي زاده دانشجو:
ماهيت ابراز اراده وآثار و احكام آن در اعمال حقوقي عنوان فارسي:
The Nature of Declaration of Will And Its Effects And Sentences In The Legal Actions عنوان انگليسي:

رساله حاضر مشتمل بر دو فصل مي‌باشد. فصل اول بعنوان كليات و داراي دو مبحث بوده كه در مبحث اول به مفهوم و تحليل اراده و عناوين مشابه آن پرداخته شده و در مبحث دوم بر مبناي تقسيم بندي متداول اراده به ظاهري و باطني ابتدا ارادة حقيقي را شرح داده و سپس ضمن توضيح اراده ظاهري يا انشايي به اين سؤال كه عنصر اصلي سازنده عقد، اراده ظاهري مي‌باشد يا اراده باطني و حقيقي؟ به تبيين نظريه‌هاي موجود و بيان نظر خويش پرداخته‌ايم و در گفتار دوم به لحاظ ارتباط موضوع با گفتار اول به بررسي و تحليل قصد و رضا و ارتباط اين دو پرداخته و ثابت نموديم كه رضا امري جداي از قصد نمي‌باشدبلكه جزئي از آن مي باشد. در ادامه پس از گريز زدن به اراده عرفيه و پرداختن به بحث اراده سازنده عقد در پايان ودر گفتاري جداگانه با تعريض به تقسيم بندي سنتي بيان داشتيم كه اراده بر خلاف نظريه معمول حقوقدانان يك امر واحد و بسيط مي باشد و با اين نظريه، ديگر بحث تعارض اراده ظاهري و باطني ونزاع تاريخي حقوقدانان به اينكه در عقد و يا كلا در اعمال حقوقي آيااراده ظاهري اعتبار دارد ويا اراده باطني ؟ منتفي شده و مرتفع مي گردد.

در فصل دوم، به موضوع اصلي رساله پرداخته شد كه حاوي شش مبحث مي‌باشد . مبحث اول به عنوان پيش درآمد به نحوه اعلام صريح و ضمني اراده مي‌پردازد. مبحث دوم به لفظ به عنوان شايع‌ترين وسيله بيان اراده و مبحث سوم به كتابت و نوشته اختصاص داده شده و در همين مبحث به تئوريهاي مطرح در عقد بين غائبين و عقود الكترونيكي پرداخته و قانون جديد التصويب تجارت الكترونيكي ايران را مورد تحليل قرار داده ايم. در مبحث چهارم به اعتبار اشاره پرداخته و عدم ضرورت ترتّب اشكال پنج‌گانه را ثابت نموديم و در مبحث پنجم بحث ريشه دار و گسترده معاطاه و فعل را مورد مطالعه و موجوديت آن را به عنوان مملّك در حقوق ايران به اثبات رسانديم و در مبحث آخر ثابت نموديم كه اگر چه سكوت علامت رضا نيست ولي در بسياري مواقع كاشف از قصد انشاء مي‌باشد. روش تحقيق و پژوهش ما از نوع كتابخانه‌اي و توصيفي و تحليلي بوده و تمام مباحث مذكور با غور و تعمق فقهي در فقه اماميه و عامه و حتي الامكان بررسي حقوق تطبيقي همراه مي‌باشد و در پايان هر بحث نيز بصورت موردي به بيان موضع حقوق ايران و ديدگاه و نظريه خويش اقدام نموده‌ايم و در اختتاميه رساله به تلخيص مباحث و نتيجه‌گيري مبادرت نموده‌ايم.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن اسماعيلي استاد راهنما:
دکتر علي اسلامي پناه استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
دکتر روشنعلي شكاري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.