پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۱۶ دفاع:
۳۴۷۴ شناسه:
سارا طاهرپوردهج دانشجو:
داوري چندجانبه ناشي از قرارداد هاي پيمانكاري نفت و گاز. عنوان فارسي:
Multilateral Arbitration Of Disputes settlement In Oil & Gas EPC Contract عنوان انگليسي:

با توسعه روز افزون فعاليت شركت هاي صنايع نفت و گاز، اختلافات ناشي از توسعه اين روابط نيز متعدد تر و متنوع تر گرديده است.وجود قراردادهاي متعدد بين طرفين واحد و يا انعقاد قرارداد واحد بين طرفين متعدد باعث آنچنان تنوعي در ايجاد اختلافات گرديده است كه مكانيزم هاي ساده حل و فصل اختلافات به سختي قابليت حل و فصل اين اختلافات را خواهند داشت.مضاف بر اين انعقاد قراردادهاي پيمانكاري با فعاليت هاي مختلط همچون مهندسي و تامين كالا با يك پيمانكار و انعقاد قرارداد ساخت با پيمانكار ديگر زمينه بروز اختلافات چند جانبه را تقويت بخشيده است.با لحاظ اين پيچيدگي همواره اين ابهام وجود دارد كه، با توجه به مقررات آمرانه شيوه نامه حل و فصل اختلافات قراردادي صنعت نفت امكان ارجاع اختلافات به مكانيزم داوري علي الخصوص داوري چند به چه نحو خواهد بود. اين تحقيق به استناد مفاد شيوه نامه مذكور،علي الخصوص مستند به بند 5-1 و همچنين ذيل ماده 12 در قراداد في ما شركت هاي تابعه با پبمانكاران مربوطه لحاظ مي گردد ولي پيمانكار به استناد مفهوم مخالف بند فوق الذكر مي تواند اختلافات را خارج از مفاد شيوه نامه و از ديگر طرق رسيدگي درخواست نمايد كه البته براي ارجاع اختلافات به داوري رضايت كارفرما را ضروري مي داند.اين تحقيق در ادامه نيز پس از مطالعه احكام و قواعد حاكم بر داوري چند جانبه به معايب و مزاياي اين اختلاف مي پردازد.مكانيزم داوري چند جانبه با وجود مزايايي همچون جلوگيري از اطاله رسيدگي و همچنين جلوگيري از صدور آراي متعارض با معايبي همچون تضييع حقوق پيمانكار خرد روبرو مي شود.

چکيده:

حل و‌فصل‌ اختلافات،صنعت نفت و گاز،قرارداد پيمانكاري،داوري چند جانبه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.