پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۴۷۳ شناسه:
پريسا عبدالعظيمي دانشجو:
بررسي اثر آموزش با و بدون آيينه بر تعادل ايستا و پويا بر زنان بزرگسال ورزشكار آماتور عنوان فارسي:
Effect of teaching with or without mirror on static and dynamic balance in adult female unprofessional athlete عنوان انگليسي:

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تمرينات ريتميك با و بدون آينه بر تعادل ايستاي و پوياي زنان ورزشكار آماتور بود. اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بود كه 30 ورزشكار زن آماتور در اين مطالعه شركت كردند. نمونه گيري به شكل در دسترس انجام شد و انتصاب افراد به دو گروه به شكل تصادفي بود. طرح تحقيق به صورت پيش آزمون-پس آزمون با دو گروه (با آينه و بدون آينه) انجام شد. براي جمع آوري داده ها از آزمون تعادل ايستادن روي يك پا و آزمون تعادل 747 استفاده شد. از روش آماري تي وابسته براي بررسي تغييرات درون گروهي استفاده شد همچنين تفاوت هاي بين گروهي با استفاده از روش تحليل كوواريانس چند متغيره تحليل شد. به طور كلي نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري از پيش آزمون تا پس آزمون در تعادل ايستا و پوياي زنان ورزشكار آماتور بعد از 12 جلسه ژيمناستيك ريتميك در هر دو گروه با آينه و بدون آينه وجود دارد. اما تفاوت بين گروهي در اين متغيرها به دست نيامد. با توجه به يافته ها استفاده از اين تمرينات در مقابل آينه و بدون آينه مي‌تواند مي‌تواند براي افزايش تعادل ورزشكاران زن پيشنهاد شود.

چکيده:

تعادل ايستا ¸تعادل پويا ¸تمرينات آينه ¸ثبات وضعيتي¸ تعادل.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهرزاد زندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.