پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۴۷۱ شناسه:
امير درخور دانشجو:
طراحي شهري با استفاده از عناصر فرهنگي-هنري به منظور ارتقائ هويت مكان عنوان فارسي:
Urban design using cultural-artistic elements to enhance location identity عنوان انگليسي:

هويت مكان به عنوان مفهومي پيچيده و گسترده مشكل اساسي قرن حاضر محسوب ميگردد.

مكانها و محلههاي تاريخي با بناها ، فضاها و ساختارهاي كهن خود ، هر يك ارائه دهنده ويژگي خاص خود بوده اند كه در فرآيند يك شكلسازي امروزه هويتشان در آستانه نابودي قرار گرفته است .از آنجايي كه مكانها به عنوان جايگاه عمل انسان در يك رابطه دوسويه با هويت فرد قرار دارند ، بنابراين از دست رفتن هويت آنها منجر به از دست رفتن هويت فرد و عدم وابستگي و تعلق انسان نسبت به مكان ميگردد. لذا حفظ مكانهاي با هويت تاريخي كه جايگاه ويژهاي در ذهن مردم دارند الزامي تلقي ميگردد . مقدمه

هويت مكان به عنوان مفهومي پيچيده و گسترده مشكل اساسي قرن حاضر محسوب ميگردد.

مكانها و محلههاي تاريخي با بناها ، فضاها و ساختارهاي كهن خود ، هر يك ارائه دهنده ويژگي خاص خود بوده اند كه در فرآيند يك شكلسازي امروزه هويتشان در آستانه نابودي قرار گرفته است .از آنجايي كه مكانها به عنوان جايگاه عمل انسان در يك رابطه دوسويه با هويت فرد قرار دارند ، بنابراين از دست رفتن هويت آنها منجر به از دست رفتن هويت فرد و عدم وابستگي و تعلق انسان نسبت به مكان ميگردد. لذا حفظ مكانهاي با هويت تاريخي كه جايگاه ويژهاي در ذهن مردم دارند الزامي تلقي ميگردد .

چکيده:

هويت، مكان، عناصر فرهنگي و هنري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.