پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۳۴۷۰ شناسه:
هادي عباسي شايان دانشجو:
حريم خصوصي اشخاص مشهور عنوان فارسي:
The privacy of celebrities عنوان انگليسي:

حريم خصوصي ، قلمروئي از زندگي هر شخص است كه آن شخص عرفاً يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته و يا در آن قلمرو ، وي را مورد تعرض قرار ندهند. از مهمترين مباني اين حق ، محدود نمودن ماهيت توسعه طلب و مداخله گر دولت و حفظ كرامت و ارزش هاي والاي انساني است. در برخورداري اشخاص مشهور و چهره هاي عمومي از اين حق هميشه ترديد وجود داشته و دارد لذا اين پژوهش در پي پاسخ به اين ترديد است كه آيا اساساً اشخاص مشهور نيز مي توانند از حريم خصوصي برخوردار باشند؟ براساس معيارهاي متعدد از جمله معيار مكان ، نوع شهرت ، قصد متجاوز و نفع عمومي ، شناسايي و ميزان برخورداري اشخاص مشهور از اين حق ، مورد بررسي قرار گرفته است چرا كه مكان و محل استقرار اشخاص مشهور در ميزان برخورداري آنها از اين حق موثر است بعنوان مثال اشخاص مشهور در اماكن خصوصي بيشتر از اماكن عمومي داراي حريم خصوصي هستند و از طرفي نوع شهرت نيز در تعيين گستره اين حق براي اشخاص مشهور بايد لحاظ شود ، مشهورين ارادي و داوطلبانه نسبت به مشهورين غير ارادي يا غيرداوطلبانه و با هدف محدود از حريم خصوصي محدودتري برخوردارند. قصد متعدي و متجاوز به حريم خصوصي اشخاص مشهور نيز در شناسايي و تحديد قلمرو اين حق تاثيرگذار است. استناد اشخاص مشهور به حق حريم خصوصي در فرضي كه قصد متجاوز اطلاع رساني و انتشار مطالب داراي ارزش خبري همگاني باشد ، نسبت به فرضي كه انتشار اطلاعات خصوصي صرفاً به قصد سرگرمي يا بهره برداري تجاري بوده ، كمتر است . نفع عمومي را مي توان به عنوان آنچه كه مطلوب عموم جامعه است يا براي جامعه جذاب و مورد توجه عمومي است تعريف نمود لذا ضابطه نفع عمومي و حق جامعه به دانستن ، معيار تعيين قلمرو حريم خصوصي براي اشخاص مشهور و چهره هاي عمومي است . بر اين اساس در حقوق ايران به نظر مي رسد كه اشخاص مشهور نيز داراي حريم خصوصي كمتري نسبت به اشخاص عادي باشند اما خلاء قانوني در اين زمينه ، سبب شده ، شناسايي و قلمرو اعمال اين حق براي اين اشخاص با ابهام جدي مواجه شود. لذا ضرورت دارد ، قوه مقننه در اين خصوص قانون مناسب را تصويب نمايد تا بدينوسيله ضمن حمايت هاي لازم از حريم خصوصي اشخاص مشهور و چهره هاي عمومي ، از تشتت و تضارب آراء محاكم به جهت خلاء قانوني كاسته شود.

چکيده:

حريم خصوصي ، افراد مشهور ، قلمرو حق ، ضمانت اجراي نقض

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس ميرشكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن جعفري تبار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.