پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۴۶۴ شناسه:
وحيد قايميان دانشجو:
بررسي تاثير ريسك زنجيره تامين بر عملكرد چابكي با توجه به نقش ميانجي يكپارچگي زنجيره تامين عنوان فارسي:
Investigating The Impact Of Supply Chain Risk On Agility Performance Based On The Mediating Role Of Supply Chain Integration عنوان انگليسي:

افزايش جهاني شدن، توسعه تكنولوژيكي سريع و تكامل مزاياي رقابتي، توانايي سازمان براي پيش‌بيني و مديريت رفتار شركاي زنجيره تامين خود را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. عدم توانايي سازماني براي پيش‌بيني و تاثير مطلوب بر تاثير رفتار نهادهاي مختلف در زنجيره تامين سازمان منجر به خطر افتادن زنجيره تامين شده‌است. در نتيجه، چند دهه گذشته شاهد نمونه‌هايي از شركت‌هايي بوده‌ايم كه به علت عدم اطمينان در محيط ناشي از آسيب‌هاي عملكردي رنج مي‌برند (وانگ ، 2019). زنجيره تأمين شامل تمام فعاليت‎هاي مرتبط با جريان كالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اوليه تا مرحله محصول نهايي قابل مصرف توسط مشتري است. اين نقل و انتقال‎ها علاوه بر جريان مواد، شامل جريان اطلاعات و مباحث مالي نيز مي‏شود (صديق ، 2018). زنجيره تأمين، علاوه بر جريان كالا و خدمات، دربرگيرنده جريان اطلاعات ميان عناصر مختلف است؛ به عبارت ديگر، يكي از اساسي‏ترين مباحث در زنجيره تأمين، توجه به پويايي اطلاعات ميان شركت توليدكننده با تأمين‎كنندگان و مشتريان شركت است. در نتيجه، زنجيره تأمين به عنوان يك اصل مهم مورد توجه مديران شركت‎ها قرار گرفته است و مديران عالي علاوه بر تمركز بر فعاليت‏هاي داخلي شركت خود، به ارتباط‎ها و تعامل‎هاي مناسب و به هنگام با تأمين‎كنندگان و مشتريان خود توجه خاصي مبذول مي‏نمايند (بروست و تلر ، 2017). ريسك زنجيره تامين به دو مساله گسترده ارتباط دارد؛ منابع و سوابق ريسك زنجيره تامين و مديريت و پيامدهاي ريسك زنجيره تامين (اشرفي ، 2019). ريسك زنجيره تامين ممكن است از چندين منبع نشات بگيرد، مانند؛ عرضه يك شركت و پايگاه مشتري، نظام قانونگذاري، قابليت پيش‌بيني وسايل حمل و نقل، مسايل كار و اندازه شركت. اين عوامل پيچيدگي شبكه شركت را افزايش مي‌دهد كه همراه با اهداف بهره‌وري، ريسك زنجيره تامين شركت را نيز افزايش مي‌دهد. چارچوب‌هاي مديريت ريسك به دنبال ارائه استراتژي‌هاي سازماني و برنامه‌هايي براي مديريت ريسك براي حفظ عملكرد رقابتي هستند(ملهوتارا ، 2018).

همچنين يكي از اين استراتژي‎هايي سازماني كه در دهه اخير مورد توجه محققان قرار گرفته، بحث چابك سازي است. گلدمن و همكاران(1995)، چابكي را توانايي رشد اقتصادي در يك محيط رقابتي كه مشخصه آن تغييرات دائم و غيره منتظره است، تعريف مي كنند. چابكي يك قابليت سازماني است و در واقع سازمان چابك به سازماني گفته مي شود كه داراي ويژگي هايي از جمله نوآوري، انعطاف پذيري و آمادگي واكنش به تغييرات محيطي بوده و نسبت به مشكلات و كاستي ها، بسيار مقاوم و پايدار است (كرمي و همكاران، 1394).

سازمان‎هاي چابك تلاش مي‏كنند به جايي برسند كه كاركنان در تمامي سطوح خود و همكارانشان را مسئول نتايج حاصل از كارهايشان بدانند، نه اينكه تنها خود را در يك پست ثابت و مسئول انجام دادن وظايف در آن پست بدانند. در سازمان‎هايي با عملكرد چابك نيروي انساني منبع اصلي بهره وري هستند و نقش مهمي را در عملكرد مثبت در بازار رقابتي سازمان‎ها ايفا مي‎كنند (ميراعلمي، 1395).

در بازار رقابتي موجود، بنگاههاي اقتصادي و توليدي علاوه بر توجه به شركت و منابع داخلي، خود را ملزم به مديريت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شركت نموده‎اند. بر اين اساس، فعاليتهايي نظير تهيه مواد، توليد، نگهداري و انبارداري كالا، كنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتريان كه پيش از اين در سطح شركت انجام مي‏پذيرفت، در حال حاضر به سطح زنجيره تأمين منتقل شده است(خرمي و همكاران، 1396).

در اين ميان، يكپارچگي زنجيره تأمين، به عنوان عاملي مهم در ايجاد هماهنگي و همكاري ميان عناصر مختلف زنجيره تأمين، نقشي حياتي در بهبود عملكرد شركتهاي موجود در زنجيره تأمين يافته است (كريمي و همكاران، 1395).

يكپارچگي زنجيره تأمين را مي‎توان به عنوان يك فرآيند كنش متقابل و همكاري تعريف نمود كه در آن شركت‎هاي موجود در يك زنجيره تأمين به شيوه‎اي مشاركتي با يكديگر كار مي‎كنند، تا پيامدهاي متقابلاً مقبول كسب نمايند. در واقع، شركت‎هايي كه در ابتدا به صورت مستقل و مجزا فعاليت مي‎نمودند، جهت كسب مزاياي عملكردي بهتر، تلاش مي‎كنند تا با ساير عناصر زنجيره تأمين همكاري نمايند (بازوند و همكاران، 1396).

از مزاياي يكپارچگي زنجيره تأمين مي‎توان به افزايش در عملكرد بازار، عملكرد مالي، بهره‌وري و رضايت مشتري و همچنين كاهش در هزينه سفارش‎دهي، زمان سيكل و سطح موجودي و عدم اطمينان كسب و كار اشاره نمود (لوكلير ، 2013). در طول دهه گذشته، توافق عمومي در رابطه با اهميت برقراري يكپارچگي در طول زنجيره تأمين افزايش يافته است (باورصاد و همكاران، 1397).

يكپارچگي زنجيره تأمين شركت‎ها را قادر مي‎سازد تا از طريق اعمال نوآوري بيشتر و تحمل هزينه‎هاي كمتر، بر محدوديت‎هاي منابع خود غلبه نمايند. بنابر نظر ويكري و همكاران ( 2003)، راهبرد يكپارچگي زنجيره تأمين، تأمين‎كنندگان و مشتريان را به سوي فرآيند خلق ارزش رهنمون مي‎سازد و براي مشتريان شركت ارزش‎آفريني مي‎كند. اين راهبرد مي‎تواند براي شركت شرايطي را فراهم سازد تا در پرتوي آن قادر شود بر شايستگي‎هاي كليدي و حيطه‎هاي تخصصي خاص خود تمركز نمايد. بنابراين، مي‎توان چنين عنوان نمود كه زنجيره تأمين و برقراري يكپارچگي در آن، مهم‎ترين عامل در رقابت‎پذيري شركت به شمار مي‎روند (كريمي، 1395). به نظر مي‎رسد كه رقابت براي ارائه يك محصول جديد به بازار و پاسخ دهي سريع به تغيير در نياز مشتريان از اهميت

زيادي برخوردار است و براي كسب مزيت رقابتي در محيط كسب و كار در حال تغيير، شركت ها بايد براي كارآمدي عمليات خود با تأمين كنندگان و مشتريان هم رديف شده و براي كسب سطحي از چابكي فراتر از شركت هاي انحصاري با يكديگر مشاركت كنند. بنابراين با توجه به آن كه سازمان چابك قادر است خود را با تغييرات ناگهاني و دور از انتظار محيط تطبيق داده و افزايش‏كارايي را به همراه داشته باشد، در نظر گرفتن مولفه‏هاي چابكي گام موثري در كاهش ريسك موجود در زنجيره تامين خواهد بود و به اين ترتيب مديران زنجيره تأمين بايد عدم قطعيت را قبول كنند و در عين حال براي هماهنگ ساختن عرضه و تقاضا با هزينه اي قابل قبول، استراتژي مناسبي را سازماندهي و توسعه دهند، لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است كه ريسك زنجيره تامين بر عملكرد چابكي با توجه به نقش ميانجي يكپارچگي زنجيره تامين چه تاثيراتي دارد؟

چکيده:

ريسك زنجيره تامين،عملكرد چابكي،يكپارچگي زنجيره تامين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.