پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۱۴ دفاع:
۳۴۶۳ شناسه:
راضيه بنايي بروجني دانشجو:
رابطه ميان رانت نفتي و حكمراني خوب و درآمد مالياتي در كشورهاي وابسته به نفت عنوان فارسي:
The relationship between oil rents and good governance and tax revenue in oil-dependent countries عنوان انگليسي:

در كشورهاي وابسته به نفت، سهم درآمد مالياتي با توجه به وابستگي زياد به نفت، كم مي باشد. در واقع در اين كشورها رانت نفتي در راس درآمدهاي دولت قرار دارد و دولت به طرق مختلف اين رانت را به هر بخش و يا قشري از جامعه و يا هر يك از بخش هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي تخصيص داده است. در چنين كشورهايي، منابع نفتي منجر به دريافت رانت شده اند و اين رانت جويي خود منجر به گسترش فساد مالي و رشوه در دولت شده است. به علاوه دولت با اتصال به رانت عظيم نفتي و به بهانه شكست بازار به شدت گسترش يافته و حوزه ­هاي عمل خود را افزايش داده است. چنين دولتي به دليل قدرتمندي خود و عدم وابستگي مالياتي و غيرمالياتي به مردم، پاسخ­گوي جامعه نخواهد بود. لذا اين نوع از ناكارايي منجر به افزايش مخارج عمومي، ناپايداري­هاي سياسي، تصميم­ سازي­ هاي نادرست و رقابت­ پذيري اقتصاد در سطح پايين مي­ شوند. بنابراين در چنين كشورهايي، اهميت نقش دولت و به تبع آن حكمراني خوب دوچندان است تا بتواند با بكارگيري سياست­ هاي مالي مناسب و بهره ­گيري از ظرفيت­هاي مالي، وابستگي اقتصادي به منابع طبيعي را كم كند و بدين ترتيب بارانت­ جويي و فساد مالي مقابله نمايد. از اين رو در اين تحقيق بر آن هستيم تا با مطالعه به روش كتابخانه‌اي و با استفاده‌‌ از داده‌هاي پانل بروي منتخبي از كشورهاي وابسته به نقت، به بررسي رابطه ميان رانت نفتي، حكمراني خوب و درآمد مالياتي بپردازيم.

چکيده:

حكمراني خوب، درآمد مالياتي، رانت نفتي، داده هاي پانل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.