پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۲۳ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۴۶۱ شناسه:
مجيد پاياب دانشجو:
بزه ترور در حقوق ايران و حقوق بين الملل عنوان فارسي:
Criminal combating of "crime of terror" in Iranian law and international criminal tribunals case law عنوان انگليسي:

جنايت ترور، تا به امروز در نظام هاي حقوقي كيفري به عنوان يك جرم واحد و مستقل به رسميت شناخته نشده و آنرا در قالب جرايم ديگر جرم انگاري مي نمايند و تعريفي واحد از آن ارائه نشده است. ترور عبارت است از: اقدامات يا تهديدات خشونت آميز و غيرقانوني عليه جمعيت غيرنظامي و يا غير نظاميان به صورت انفرادي با هدف گسترش ترس و وحشت و خشونت ميان غيرنظاميان كه منجر به ايراد صدمات شديد و جبران ناپذير جسمي يا روحي به غير نظاميان مي شود. آنچه كه از ترور موجود است صرفا تعريفي است كه در قالب ساير جنايات گنجانده شده و آن را در قالب ساير جرائم بررسي كرده اند و چه بسا آن را در موارد بسياري با تروريسم يكي دانسته اند. در زمينه رابطه موجود بين جنايت ترور و ساير جرائم (اعم از تروريسم، جرم جنگي، جنايت عليه بشريت و محاربه) و اين كه آيا اين جنايات يكي هستند يا اين كه جناياتي مستقل و علي حده از يكديگر مي باشند، نظريات متفاوتي در بين دكترين موجود مي باشد كه در اين پژوهش با تحليل، بررسي و ارزيابي دقيق جنايت ترور با اين جنايات و نيز با بررسي مفهوم و ماهيت ترور و ارائه تعريفي مطلوب و روشن از اين جنايت، ترور به عنوان جنايتي مستقل و علي حده از ساير جرايم مورد بررسي قرار مي گيرد. چرا كه جنايات (تروريسم، جرم جنگي، جنايت عليه بشريت و محاربه) تنها جرائمي هستند كه بيشترين شباهت را با جنايت ترور داشته و در بيشتر موارد به اشتباه ترور را با اين جرائم يكي مي دانند.

پژوهش حاضر پس از بيان مؤلفه هاي اصلي جنايت ترور، به بررسي و تحليل خاص عناصر متشكله ترور و تفكيك ترور با ساير جرائم مشابه آن در حقوق بين الملل و حقوق ايران مي پردازد و اين موضوع را از جنبه حقوق بين الملل و حقوق ايران مورد ارزيابي قرار مي دهد و با بررسي مفهوم و ماهيت ترور و ارائه تعريفي جامع از آن با تفكيك ترور در كنار ساير جرايم به بيان مفهومي روشن و مطلوب از ترور مي پردازيم تا كه به اشتباه وارد وادي ساير جرايم نشويم.

چکيده:

ترور، تروريسم، تفكيك ترور، حقوق بين الملل، حقوق ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد يكرنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.