پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۴۵۶ شناسه:
ارزو خردپيشه دانشجو:
بررسي درك انگيزه هاي خريد مشتري در فروشگاههاي خرده فروشي(مورد مطالعه: فروشگاههاي خرده فروشي پوشاك شهر تهران) عنوان فارسي:
To consider identifying purchase incentives of customer in sales level in retail stores:a case study of clothes retail stores in Tehran عنوان انگليسي:

افت سطح فروش در فروشكاههاي خرده فروشي به گونه اي است كه ديگر مثل گذشته مردم تمايل چنداني به خريد محصولات خود از فروشگاههاي خرده فروشي ندارند، در اين راستا بنگاه ها و فروشگاههاي خرده فروشي بايد به تحليل و ارزيابي ديدگاههاي مشتريان و شناسايي عوامل انگيزشي جهت خريد براي بهبود سطح فروش بپردازند. ا مطالعه بر اساس هدف، كاربردي و از نظر رويكرد، توصيفي ميباشد. روش گرد اوري اطلاعات در اين مطالعه كتابخانه اي است . با استفاده از فرمول كوكران با تعداد جامعه اماري نامحدود و حجم نمونه مديران فروشگاههاي پوشاك ۲۵۰ نفر و حجم نمونه مشتريان ۳۸۴ نفر خواهد بود. در اين راستا به صاحبان يا مديران فروشگاههاي پوشاك مراجعه خواهد شد.

چکيده:

سطح فروش، اعتماد و قطعيت خريد، سفارشي سازي، محيط خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.