پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۴۵۴ شناسه:
فاطمه نوبخت دانشجو:
رانت منابع طبيعي، نهاد ها و فساد در كشورهاي در حال توسعه عنوان فارسي:
Natural Resources Rents،Institutions and Corruption In developing countries عنوان انگليسي:

در اين پژوهش به بررسي مفاهيم ، تعاريف و شاخص هاي سنجش متغير هاي رانت، منابع طبيعي، نهاد ، فساد و توسعه چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ اجتماعي و انساني پرداختيم. هدف بررسي نوع و ميزان ارتباط ميان متغير هاي رانت منابع طبيعي، كيفيت نهاد ها و فساد در گستره كشور هاي در حال توسعه ضمن بررسي ارتباط متقابل متغير ها با يكديگر و ارائه مدلي جهت براورد و الگوسازي اين ارتباط و هم چنين، ارائه الگوسازي از ارتباط متغير هاي ذكر شده و توسعه يافتگي است. با توجه به ويژگي هاي خاص كشور هاي در حال توسعه، برخي از ويژگي هاي مهم اين كشورها نيز تشريح شده است.

چکيده:

رانت، منابع طبيعي، نهاد، فساد ، توسعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.