پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۰ دفاع:
۳۴۴۸ شناسه:
محمد عبدالوند دانشجو:
ارائه چارچوب مفهومي طراحي بسته بندي براي محصولات كشاورزي (مبتني بر پلتفرم ميوه) عنوان فارسي:
Conceptual Framework for Packaging for Agricultural Products (Based on Fruit Platform) عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف ارائه چارچوب مفهومي طراحي بسته بندي براي محصولات كشواورزي )مبتني بر

پلتفرم ميوه( انجام شد. روش پژوهش از نظر شيوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي و از نظر

هدف كاربردي بود. جامعه آماري پژوهش شامل كليه مشتريان فروشگاه رفاه در شهر تهران در سال 1397

بود. حجم نمونه بر مبناي فرمول »كوكران« و در قالب جامعه نامحدود 384 نفر برآورد شد و براي انتخاب

نمونه از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس

مدل آزي )2012 )در مقياس پنج درجه اي ليكرت بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آلفاي

كرونباخ، كاپاي كوهن، كولموگروف اسميرنف، t تك گروهي، رتبه بندي فريدمن و تكنيك مدل يابي معادله

ساختاري استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه چارچوب مناسب جهت طراحي بسته بندي

محصوالت كشاورزي (مبتني بر پلتفرم ميوه)مبتني بر پنج مولفه با الويت بندي بندي بازاريابي، ارگونومي،

تداركات، پايداري و ايمني است.

چکيده:

بسته بندي، محصولات كشاورزي، ميوه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيت الله مميز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا حجازي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.