پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۴۱ شناسه:
فائزه منصورخاكي دانشجو:
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه جهاني اكسپو ۲۰۲۰ دبي با رويكرد معماري تعاملي عنوان فارسي:
IRAN PAVILION DESIGN FOR DUBAI 2020 EXPO with interactive design approach عنوان انگليسي:

Expo" برگرفته از واژه Exposition نوعي گفتگوي چند زبانه و چند لايه ميان ملت ها و فرهنگ ها است "و به

نمايشگاههاي جهاني كه ميانههاي سده نوزدهم )ميلادي( بر پا گرديده گفته ميشود. اكسپو رويدادي است كه هر پنج

سال يكبار و هر بار در كشوري متفاوت برگزار ميشود. اين نمايشگاه پيشگاهي است براي نمايش گذشته، اكنون

و آينده كشورها كه در آن دستاوردهاي اجتماعي، اقتصادي، علمي و پيشينه فرهنگي و دورنماي توسعه كشورها به

نمايش گذاشته ميشود. ميزباني نمايشگاه اكسپو براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي شهرهاي ميزبان و

دفتر نمايشگاههاي « داد و ستدها و همكاريهاي بينالمللي بسيار كارساز است. از اين رو، همه كشورهاي عضو

بينالمللي » (BIE) مايلند ميزباني اين نمايشگاه را به گرده بگيرند. تا كنون حدود ۶۰ اكسپو در ۲۴ شهر برگزار

ازسال » شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران « . شدهاست ۱۳۸۱ به نمايندگي از ايران به

عضويت BIE درآمده است و سازماندهي حضور در اكسپوها را برعهده دارد اهميت اين نمايشگاه و پيامدها و

برآيندهاي آن براي كشورهاي جهان آن چنان ارزشمند است كه امروزه اكسپوها سومين رويداد مهم دنيا پس از

مسابقات جام جهاني فوتبال و بازيهاي المپيك بوده و نام المپيك فرهنگ ملل را براي آن برگزيده اند. "براي

ميزبان، نمايشگاه ها بخش مهمي از طرح استراتژيك توسعه شهري هستند و به عنوان كاتاليزورها براي تسريع

تحولات زيربنايي عمل مي كنند ." Vicente GonzalezLoscertales – دبير كل دفتر بين المللي نمايشگاه هاي

پاريس همچنين سرپرست گروه انتخابگر كشور ميزبان .

نمايشگاه بعدي اكسپو در سال 2020 در دبي برگزار خواهد شد. كه براي اولين بار اين رويداد جهاني در ناحيه

خاورميانه برگزار مي شود و بدين جهت براي كشورهاي همسايه دبي همچون ايران موفعيت بسيار خوبي جهت

ارتقاي مناسبات اقتصادي , سياسي و ... است .موضوع تعريف شده براي اين نمايشگاه "connecting mind ,creating the future “ ) اتصال ذهن ها , خلق آينده( مقرر شده است. بنابراين در راستاي اين موضوع انتخاب

شده اكسپو 2020 در صدد تامين زمينه براي رشد و پروش خلاقيت نوآوري و همكاري جهاني است. ضمنا با

توجه به اينكه اين پديده مهم جهاني براي اولين بار در ناحيه خاورميانه برگزار خواهد شد , اين نمايشگاه خواهان

ايجاد تاثير بلند مدت در خاورميانه افريقا و نواحي جنوبي اسيا است لذا سه تم mobility ,opportunity and sustainability كه موضوعاتي در هم تنيده و مستلزم يكديگر مي باشند براي پاسخگويي به مشكلات حال

حاضر و رسيدن به اهداف تعيين شده انتخاب شدند . ( وبسايت رسمي اكسپو 2020: www.expo2020dubai.com)

با نزديك شدن به اكسپو سال 2020 دبي و با توجه به اينكه در دوران معاصر متاسفانه عملكرد ايران براي

شركت در اين رويداد بزرگ جهاني نامنسجم بوده و نظر به مناسبات سياسي ايران در ساليان اخير لزوم تحقيق و

طراحي بيشتر در اين زمينه برهمگان واضح و آشكار است علاوه بر اين بايد بدانيم كه نمايشگاههاي جهاني

همواره آينده محور بوده اند و در آن تمام كشورهاي شركت كننده خواستار اثبات خويش به جهانيان بوده و هستند,

بنابراين واضح است كه براي طراحي غرفه نمايشگاهي ايران به چيزي بيش از تكيه بر سنت ها و الگوهاي قديمي

معماري ايران نيازمنديم تا بتوانيم در ميان كشورهاي شركت كننده و جوياي بازار, حرفي براي گفتن داشته باشيم و

براي كسب موقعيت هاي تجاري به رقابت بپردازيم. در اين باره اقاي مهندس آيدين آغداشلو مي گويند:" شرط

اصلي حضور در اكسپوها تبادل است.در شرايط فعلي جهان ما كجا ايستاده ايم و نسبتمان با دنياي اطراف چگونه

است؟آيا ما توليد كننده و عرضه كننده چيزي هستيم يا مي خواهيم همچنان از وجوه تبلليغاتي و فرهنگي گذشته مان

استفاده كنيم؟ مطرح كردن گذشته در اكسپوها صرفا حضور تشريفاتي است و براي اين است كه بگوييم ما هم بوده

ايم حاصل چنداني هم نخواهد داشت. اين تنها منحصر به اكسپو هم نيست ما بايد بتوانيم ديدگاهي اينده نگر وضعيت

حال حاضر خودمان را بررسي كنيم ."

در دنياي امروز مرزهاي بين دنياي مادي و ديجيتال هر روز در حال محو شدن هستند, بنابراين براي ارائه

دستاوردهاي نوين كشورها, در تم و موضوع تعيين شده براي اكسپو پيش رو نيازمند طراحي اي هستيم كه علاوه

بر نمادين بودن و خوانايي با بهره گيري از معماري تعاملي , پاسخگو و زنده بتواند در كوتاهترين زمان ممكن

بيشترين ارتباط را با مخاطب برقرار كند و در اين حوزه معماري تعاملي ( واكنشي , interactive ) هر روزه با

پيشرفت روزافزون خود معماران را در نيل به اين هدف (كه همان برقراري ارتباط و تعامل بيشتر بين معماري و

انسان است( ياري نموده است. معماري تعاملي: يكي از شاخههاي در حال پيشرفت در معماري عملي و نظري

است. معماري تعاملي، نوعي معماري است كه در ساختمان با سه بخش سنسور يا حسگر و پردازنده و بخش تاثير

پذير كار ميكند و ضمنا اين بخش در ساختمان به عنوان تكنولوژي جدا از ساختمان نبوده و جزيي از ماهيت آن

است. بدين نحو ساختمان به طور پيوسته خود را بنا بر شرايط تصحيح كرده و توسعه مي دهد.وجه تمايز

معماريهاي واكنشي با طراحيهاي تعاملي ديگر، بهكارگيري فناوريهاي هوشمندو واكنشي در بافتهاي اصلي

ساختمان است. به عنوان مثال در استفاده از فناوري واكنشي در سيستم ساختاري يك ساختمان، معماران اين

توانايي را دارند كه شكل ساختمان را به شرايط محيطي آن پيوند دهند. اين مسئله معماران را قادر ميكند تا روشي

را كه در طراحي و ساخت فضا استفاده ميكنند مورد تجديد نظر قرار داده و قوانين و روشهاي اصلي را به پيش

داريم سنجاق كنند و كار را سرهمبندي كنند » ساختمان « ببرند، نه اين كه فناوري هوشمند را به ذهنيتي كه از .

از طرفي ديگر در دنياي امروز چشم انداز انسان از فضاي شهري اطرافش تنها از محيطي بي روح، ماشيني و

مصنوعي تشكيل شده است و روزبه روز سطح اين محيط هاي مصنوعي نسبت به فضاهاي طبيعي شهر در حال

گسترش است. اين در حالي است كه هنوز هم نياز انسان به طبيعت در نهاد او زنده است و طبيعت با مكانيزم هاي

خود بهينه ترين راه براي رسيدن به پايداري را در اختيارمان مي گذارد. و امروزه معماران به اين مهم دست يافته

اند و در حوزه معماري بايوميمتيك تحقيقات و پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. معماري

بايوميمتيك يا زيست تقليد، با تقليد از مدلها، سيستمها و عناصر طبيعت در تلاش براي حل مشكلات پيچيده انسان

است.در حقيقت اساس اين علم مدلهاي طبيعي بيولوژيكي است كه با مطالعه فيزيولوژي آنها ميتوانيم سيستمهاي

مدرن تكنولوژيك را به بهينه ترين و پايدارترين حالت ممكن طراحي كرده و بسازيم.

چکيده:

اكسپو - نمايشگاه - پاويون - معماري ديجيتال - معماري تعاملي - ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا متيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.