پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۲۹ دفاع:
۳۴۲۸ شناسه:
محمد قرباني دانشجو:
طراحي ساختمان بلند مرتبه با رويكرد پايدار در ولنجك عنوان فارسي:
design of high rise building with sustainable approach عنوان انگليسي:

سال گذشته دو رويداد جهاني، بحران آلودگي محيط و ضرورت استفاده بهتر از انرژي را به جوامع بشري هشدار داد. اولين 40 بود كه در پي كمبود پركاربردترين منبع انرژي اتفاق افتاد. دومين رويداد نيز هشدار جهاني، 1973رخداد، تحريم نفتي به سال توافق نامه اي را ارائه كرد كه به واسطه آن كشورهاي صنعتي، 1977پيرامون تخريب لايه اوزون بود.پروتوكل كيوتو به سال انتشار آلودگي را در جو زمين كاهش داده و رويكرد انرژي كارايي را در بخش هاي اقتصادي عمده خود به كار گيرند و دامنه تحقيقات در زمينه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير رواج دهند. رشد جمعيت در دهه هاي اخير و مصرف روز افزون انرژي هاي تجديد ناپذير و هزينه هاي بالاي اين دسته ازانرژي و همچنين پيامدهاي ناگوار مصرف انرژي بر محيط زيست، بشر را به سمتي گرايش داده كه در صددمصرف انرژي هرچه كمتر و پاك، روي بياورد.علم معماري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و معماران همواره درفكر ارائه طراحي هايي با مصرف انرژي حداقل و بالاترين كارايي بوده اند. از آنجايي كه ميزان مصرف انرژي ساختمانها نسبت به بخش هاي حمل و نقل و صنعت بسيار بالاتر مي باشد لذا بايد با بهره گيري از استراتژي هاي طراحي نوين اين ميزان مصرف انرژي را به حداقل رساند. بشر از ديرباز به دنبال ايجاد شرايط آسايش براي زندگي خود بوده و در اين راستا به موفقيتهاي با ارزشي نيز دست يافته است. طراحي ساختمانهايي سازگار با شرايط طبيعي هر محل و معماري خاص براي مناطق گوناگون كه بتواند حداكثر شرايط آسايشي را براي انسان فراهم كند ، مويد همين نكته است . اگرچه با پيدايش شهرنشيني افراطي و هجوم مهاجران به شهرها اين روند تغيير يافت و به طور كلي مصرف گرايي و اتكاي بيش از حد به سوختهاي فسيلي جاي طراحي و معماري مطابق با شرايط محيطي راگرفته است، اما هماكنون به دليل رشد روزافزون تقاضا براي مصرف و افزايش ارزش انرژي، جامعه ي مهندسي ملزم به ارائه ي روشهاي، جديدي براي معماري و صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان مي باشند.

شهر تهران نيز از اين قاعده مستثني نيست، كمبود زمين باعث شده كه به ناچار به سمت بلند مرتبه سازي ساختمان ها گرايش پيدا شود. اما متاسفانه عدم توجه به مسائل ريست محيطي به جاي بهتر كردن شرايط باعث شده تا مطلوبيتي كه در بناهاي گذشته وجود داشته نيز از بين رود، عدم توجه به منظر شهري، انرژي و... از جمله مهمترين مشكلات اين قبيل بناهاست. البته بناهايي نيز در اين راستا ساخته شده ولي متاسفانه هيچ كدام نتوانسته نيازهاي روز انساني را براي افزايش آسايش ايجاد كند. با توجه به روند شتابان تغيير سبك در زندگي و خواسته هاي كاربران به دنبال پيشرفت فناوري، در نظر گرفتن دوام بنا و پاسخ دهي آن به نيازهاي مردم، نقش مهم تري در طراحي بنا برعهده دارد. در نگاهي كلي تر، ميزان سازگاري فضاهاي ساختمان با نيازها، نحوه فعاليت و رفتارهاي جاري در آن معيار مهمي براي سنجش ميزان سلامت، توانايي و هماهنگي يك جامعه مي باشد. به بيان ديگر ساختماني كه نتواند بستر مناسبي را براي ارضاء نيازهاي اعضاي خود فراهم آورد، نمي تواند ادعاي دارا پايدار بودن داشته باشد. البته توجه به مسائل اجتماعي در اين بين نيز از اهميت بالايي برخوردار است، ساختمان بلند به خودي خود ميتواند جامعه و نوع خاصي از رفتار اجتماعي را ايجاد و يا تقويت كند. در اين بين متاسفانه در اين ساختمان ها روابط بين افراد به حداقل رسيده و زندگي ماشين وار جايگزين شده و معني واژه زندگي با زنده بودن تغيير كرده... سعي در افزايش روابط بين افراد افزايش ارتباط افقي در كنار روابط عمودي ( آشتي دادن دوباره انسان ها با محيط زندگي و اطرافيانشان) ميتواند باعث كار آمد شدن و به عبارت بهتر پايداري اين بناها شود. البته بايد توجه نمود كه در يك بناي پايدار به طور كلي ميان عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي، تعادل و تعاملي سازنده برقرار است.

چکيده:

پايدار، ساختمان بلند، مسكوني، انرژي،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.