پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۴۲۶ شناسه:
سيده ترانه رياضي دانشجو:
طراحي فضاي گردهمايي با تاكيد بر تعاملات اجتماعي و دلبستگي مكاني عنوان فارسي:
The design of community center with emphasis on social interactions and place attachment عنوان انگليسي:

نياز به تعلق و پيوندجويي از اساسي ترين نيازهاي انسان است، كه ابعاد و نمودهاي متفاوتي دارد، بعد مكاني اين نيازمبنايي براي « دلبستگي به مكان » فراگير، مورد توجه روانشناسان محيطي قرار گرفته است و پيوند بين انسان و مكان يا ارضاي بسياري از نيازهاي انسان به واسطه مكان و معنا بخشي به زندگي برشمرده شده است. به ويژه دلبستگي به مكانهاي با اهميت براي انسان. در اين راستا پروژه حاضر قصد دارد با به كارگيري مطالعات انجام شده در زمينه دلبستگي انسان به مكان، به طراحي مجموعه اي با هدف ارتقاي پيوند انسان و مكان و همچنين افزايش ارتباطات اجتماعي بين افراد جامعه بپردازد.

چکيده:

فضاي گردهمايي ، تعاملات اجتماعي ، دلبستگي مكاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.